Algemene voorwaarden

Algemene Voorwaarden – Gamma Communications Benelux

INDELING

De Algemene Voorwaarden van Gamma Communications Benelux bestaan uit meerdere secties en afdelingen.

Sectie I

Deze sectie beschrijft de voorwaarden welke Gamma Communications Benelux hanteert richting Contractanten, en bevat:

 • Afdeling 1: Algemeen
 • Afdeling 2: Producten
 • Afdeling 3: Telecommunicatie
 • Afdeling 4: Internet
 • Bijlage 1: Verwerkersovereenkomst

Indien en voor zover bepalingen in de afdelingen 2, 3 en/of 4 afwijken van of strijdig zijn met bepalingen in afdeling 1, dan prevaleren de bepalingen in afdeling 2, 3 en/of 4. Bijlage 1 betreft een bijlage welke ondergeschikt is aan de bepalingen in de afdelingen 1 t/m 4.

Sectie II

Deze sectie beschrijft de privacy voorwaarden welke Gamma Communications Benelux hanteert richting Partners, bestaande uit (business) partners, resellers, dealers en distributeurs, en bevat:

 • Bijlage 2: Sub-verwerkersovereenkomst

De overige voorwaarden welke Gamma Communications Benelux met Partners ten behoeve van uit te voeren Diensten beschrijft zijn vastgelegd in de desbetreffende ‘partnerovereenkomst’, ‘dealerovereenkomst’ en/of ‘distributieovereenkomst’ welke géén onderdeel van deze Algemene Voorwaarden uitmaken.

SECTIE I Contractant

AFDELING 1: ALGEMEEN

Artikel 1 Definities

1.1 Voor zover uit de context niet anders blijkt, zullen de volgende begrippen in deze Algemene Voorwaarden de navolgende betekenis hebben:

 • Aanvullende Dienst: een dienst van Gamma Communications Benelux die krachtens de Overeenkomst in aanvulling op de Dienst wordt geleverd.
 • Algemene Voorwaarden: de onderhavige algemene voorwaarden;
 • Contractant: de natuurlijke persoon of rechtspersoon die een Overeenkomst sluit met de Gamma Communications Benelux, hieronder ook begrepen de ‘Wholesale-partner’;
 • Partner: de rechtspersoon zijnde een (business) partner, reseller, dealer of distributeur waarmee de Gamma Communications Benelux samenwerkt om aan Contractant haar Diensten te kunnen leveren;
 • Gamma Communications Benelux: de groep van vennootschappen die direct en/of indirect zijn gelieerd met Gamma Communications Benelux B.V., een naar Nederlands recht opgerichte vennootschap, met plaats van vestiging en kantoor in Nederland, en iedere afzonderlijke vennootschap die tot die groep behoort.
 • Gamma Communications Benelux: de vennootschap, behorende tot de Gamma Communications Benelux, die een overeenkomst sluit met Contractant of die voornemens is zulks te doen;
 • Dienst: de door Gamma Communications Benelux geleverde dienst bestaande uit de aansluiting op een elektronische communicatiedienst en/of de aansluiting op een communicatienetwerk, waaronder tevens doch niet uitsluitend de aansluiting op een mobiel en/of vast telefoonnetwerk en/of het internet.
 • Documenten: informatiedragers in welke vorm dan ook;
 • Fair Use Policy: de fair use policy die beschikbaar is op de Website van Gamma Communications Benelux en waarin wordt bepaald hoe Contractant met de Dienst dient om te gaan;
 • Privacy Statement: de privacy statement die beschikbaar is op de Website van Gamma Communications Benelux en die het beleid van- en de omgang met persoonsgegevens door Gamma Communications Benelux beschrijft;
 • IE-rechten: alle rechten van intellectuele eigendom die Partijen dan wel derden te gelde kunnen maken;
 • Netwerk: een samenstelling van technische voorzieningen voor mobiele en/of vaste telecommunicatie waarvan Gamma Communications Benelux gebruik maakt voor de levering van Diensten. Gamma Communications Benelux is zelf geen eigenaar van een netwerk maar koopt capaciteit voor zijn Diensten in bij leveranciers van Netwerken.
 • Overeenkomst: de overeenkomst tussen Gamma Communications Benelux en de Contractant, waarop deze Algemene Voorwaarden van toepassing zijn verklaard;
 • Partijen: Gamma Communications Benelux en Contractant gezamenlijk;
 • Producten: Alle door Gamma Communications Benelux onder de Overeenkomst aan Contractant te leveren goederen en/of zaken, waaronder doch niet beperkt tot apparatuur en software;
 • Schriftelijk: per brief of per e-mail;
 • Website van Gamma Communications Benelux: De website beschikbaar op www.Gamma Communications Beneluxgroep.nl.

1.2 Alle afdelingen, modulen en bijlagen bij deze Algemene Voorwaarden vormen een integraal bestanddeel van deze Algemene Voorwaarden.

1.3 Kopteksten worden slechts ingevoegd voor het gemak en zullen niet van invloed zijn op de interpretatie van deze Algemene Voorwaarden.

1.4 Naamwoorden, voornaamwoorden en werkwoorden in enkelvoud worden geacht het meervoud in te sluiten, en vice versa, in zoverre als de context dat vereist, en tenzij anders gedefinieerd.

1.5 Steeds wanneer in deze Algemene Voorwaarden de woorden ‘hiervan’, ‘hierin’ of woorden van gelijke strekking worden gebezigd zullen zij worden uitgelegd als verwijzing naar deze Algemene Voorwaarden in zijn geheel en niet beperkt blijven tot het specifieke Artikel of de (onder)afdeling waarin de verwijzing voorkomt. De woorden ‘daaronder begrepen’ en woorden van gelijke strekking betekenen ‘daar onder begrepen maar niet beperkt tot’.

Artikel 2 Toepasselijkheid

2.1 De Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle Overeenkomsten tussen Partijen en op alle daartoe strekkende onderhandelingen,

2.2 Algemene voorwaarden, onder welke benaming ook, van Contractant zijn niet van toepassing en worden uitdrukkelijk door Gamma Communications Benelux van de hand gewezen. Door het aangaan van een Overeenkomst met Gamma Communications Benelux, dan wel het aanvaarden van een Dienst aanvaardt Contractant dat diens algemene voorwaarden niet toepasselijk zijn en doet Contractant afstand van iedere verklaring waarin toepasselijkheid van alle eigen algemene voorwaarden van toepassing wordt verklaard.

2.3 Iedere afwijking van de Algemene Voorwaarden of de toepasselijkheid van de voorwaarden van Contractant, is slechts bindend indien zulks door Partijen uitdrukkelijk is overeengekomen en door Gamma Communications Benelux Schriftelijk is bevestigd.

2.4 Gamma Communications Benelux is te allen tijde gerechtigd de Algemene Voorwaarden te wijzigen. De wijziging treedt twee weken na bekendmaking in werking, tenzij een afwijkende wettelijke termijn is vereist, die alsdan wordt toegepast. Een wijziging van de Algemene Voorwaarden geldt ook ten aan zien van reeds bestaande Overeenkomsten waarop de Algemene Voorwaarden van toepassing zijn verklaard.

2.5 Bij tegenstrijdigheid tussen de Overeenkomst en deze Algemene Voorwaarden, prevaleert de Overeenkomst.

Artikel 3 Aanbiedingen, offertes en gegevens

3.1 Elke door Gamma Communications Benelux gedane aanbieding is vrijblijvend, tenzij Schriftelijk uitdrukkelijk anders is vermeld door Gamma Communications Benelux.

3.2 De door Gamma Communications Benelux gemaakte offertes zijn vrijblijvend; zij zijn geldig gedurende dertig dagen, tenzij uitdrukkelijk en schriftelijk anders aangegeven.

3.3 Alle afbeeldingen, tekeningen, gegevens betreffende gewichten, afmetingen, kleuren of andere hoedanigheden opgenomen in prijskranten, catalogi, prospectie, advertenties of offertes van Gamma Communications Benelux gelden slechts bij benadering.

3.4 De prijzen in de genoemde aanbiedingen en offertes zijn exclusief BTW en andere heffingen van overheidswege tenzij uitdrukkelijk anders is vermeld.

3.5 Een samengestelde aanbieding of prijsopgave verplicht Gamma Communications Benelux niet tot levering van een deel van de in de aanbieding of offerte begrepen diensten of producten tegen een overeenkomstig deel van de opgegeven prijs.

Artikel 4 Totstandkoming van de Overeenkomst

4.1 Indien door Gamma Communications Benelux een aanbieding is gedaan of een offerte is uitgebracht, komt de Overeenkomst tot stand door de aanvaarding van het aanbod van Gamma Communications Benelux door Contractant of door (gedeeltelijke) uitvoering van de Overeenkomst door Gamma Communications Benelux. Acceptaties van offertes en aanbiedingen van Gamma Communications Benelux door Contractant gelden als onherroepelijk gedaan en kunnen niet worden ingetrokken of gewijzigd anders dan met toestemming van Gamma Communications Benelux.

4.2 Indien door Gamma Communications Benelux geen aanbod is gedaan doch door Contractant een offerte is aangevraagd, komt de Overeenkomst tot stand door de Schriftelijke aanvaarding van de offerte of de uitvoering van de Overeenkomst door Gamma Communications Benelux.

4.3 De omvang en de inhoud van de Overeenkomst is zoals deze volgt uit de Overeenkomst, de Schriftelijke offerte c.q. opdrachtbevestiging en de Algemene Voorwaarden.

4.4 Afspraken met en/of toezeggingen door werknemers, agenten, vertegenwoordigers of anderen die niet gerechtigd zijn Gamma Communications Benelux te binden, dan wel niet Schriftelijk zijn gemaakt of gedaan, zijn voor Gamma Communications Benelux niet bindend.

4.5 Levertijden zijn slechts indicatief en geven de Contractant bij overschrijding ervan geen recht op ontbinding of schadevergoeding, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen.

4.6 Gamma Communications Benelux is gemachtigd namens Contractant alle nodige (rechts-)handelingen te verrichten om een aansluiting op een Dienst over te nemen van een voorgaande aanbieder.

Artikel 5 Looptijd Overeenkomst & opzegtermijn

5.1 Tenzij uitdrukkelijk Schriftelijk in de Overeenkomst anders is overeengekomen wordt de Overeenkomst aangegaan voor een minimumduur die is vastgelegd in de Overeenkomst. Indien in de Overeenkomst geen minimumduur voor de Overeenkomst is vastgelegd geldt tussen partijen een minimumduur van 1 jaar.

5.2 Indien het voor Aanvullende Dienst noodzakelijk is dat tevens een andere Dienst wordt afgenomen, wordt de minimumduur van de Overeenkomst omtrent die andere Dienst verlengd tot het einde van de minimumduur voor die Aanvullende Dienst.

5.3 Indien de Dienst gedeeltelijk of geheel wordt uitgevoerd door een voorgaande aanbieder van de Dienst, duurt de Overeenkomst tenminste voort tot een periode verstreken is gelijk aan de minimumduur, te rekenen vanaf het moment dat de Dienst volledig is overgenomen door Gamma Communications Benelux.

5.4 Na afloop van de minimumduur van de Overeenkomst wordt de Overeenkomst voor onbepaalde tijd voortgezet en kan te allen tijde kosteloos worden opgezegd door de Contractant.

5.5 Onverminderd het bepaalde in Artikel 5.2 kan een Overeenkomst na of tegen het verstrijken van de minimumduur met inachtneming van een opzegtermijn van minimaal één maand Schriftelijk worden opgezegd.

5.6 De bij de opzegging door de Contractant in acht te nemen termijn bedraagt, tenzij in de Overeenkomst een andere (kortere dan wel langere) opzegtermijn is overeengekomen, één maand.

5.7 Indien de Overeenkomst ziet op meerdere Diensten kan elk der partijen iedere Dienst afzonderlijk opzeggen met inachtneming van het geen hiervoor is bepaald.

5.8 De Overeenkomst met betrekking tot de aanvullende Dienst eindigt in ieder geval op het moment waarop de afgenomen Dienst eindigt.

5.9 Indien de Overeenkomst door de Contractant ondanks het overigens bepaalde voortijdig, dat wil zeggen voor het einde van de bepaalde tijd c.q. de verlengde looptijd van de Overeenkomst wordt opgezegd, dan is Contractant – onverminderd de overige rechten van Gamma Communications Benelux – direct en opeisbaar een afkoopsom verschuldigd door de Contractant. Deze afkoopsom bestaat naast de openstaande gefactureerde bedragen voor de Dienst uit: (i) honderd procent (100%) van de vaste terugkerende maandelijkse tarieven voor de Dienst en – indien van toepassing – (ii) de maandelijkse variabele tarieven voor de Dienst, voor de volledige initiële looptijd c.q. verlengde looptijd van de Overeenkomst. Het deel van de afkoopsom dat betrekking heeft op de maandelijkse tarieven voor de Dienst wordt bepaald door het gemiddelde dat Gamma Communications Benelux daarvoor in de periode van zes maanden voorafgaand aan de opzegging aan Contractant in rekening heeft gebracht vermenigvuldigd met het aantal maanden dat de Overeenkomst te vroeg is opgezegd.

5.10 Gamma Communications Benelux is steeds, zonder aan Contractant een vergoeding verschuldigd te zijn, gerechtigd de Overeenkomst met Contractant met inachtneming van een opzegtermijn van drie maanden op te zeggen, indien Gamma Communications Benelux om welke reden dan ook besluit het aanbieden van de Dienst en/of een deel van de Dienst te staken.

5.11 Bij beëindiging van de Overeenkomst vervalt iedere aanspraak van de Contractant op eventueel resterende tegoeden.

Artikel 6 Prijzen en tarieven

6.1 Contractant betaalt voor een Dienst en/of Product een tarief overeenkomstig de op dat betreffende moment geldende Prijslijst. De actuele Prijslijst is beschikbaar op de Website of bij de Gamma Communications Benelux opvraagbaar. Gamma Communications Benelux is te allen tijde gerechtigd de Prijslijst te wijzigen en wijzigingen zullen door Gamma Communications Benelux vooraf bekend worden gemaakt.

6.2 Alle prijzen zijn in Euro en exclusief omzetbelasting, andere belastingen, heffingen en rechten die van overheidswege worden opgelegd, kosten van transport, verzekering, installatie en andere kosten.

6.3 Gamma Communications Benelux is gerechtigd de overeengekomen prijzen na een voorafgaande kennisgeving op een termijn van tenminste 1 maand te wijzigen, indien ongeacht of zulks voorzienbaar was;

 1. a) een wijziging optreedt in de prijzen van materialen, koersen, lonen, premies en heffingen, vrachten, belastingen en dergelijken zoals die golden ten tijde van het aangaan van de Overeenkomst, ook indien dit geschiedt ingevolge voorzienbare omstandigheden;
 2. b) besluiten door een bevoegde regelgevende instantie en/of wijzigingen in gereguleerde wholesalediensten daartoe aanleiding geeft;
 3. c) door het Centraal Bureau voor de Statistiek een nieuwe index wordt gepubliceerd (CPI alle huishoudens);

6.4 De gewijzigde tarieven treden in werking een maand na de bekendmaking op de Website of op een andere door Gamma Communications Benelux te bepalen wijze. In geval van een niet in de Overeenkomst Schriftelijk overeengekomen tariefsverhoging heeft Contractant de mogelijkheid, om binnen 1 maand na de Schriftelijke aankondiging van de wijziging door Gamma Communications Benelux, de Overeenkomst met onmiddellijke ingang op te zeggen zonder dat Contractant over de nog resterende looptijd van de Overeenkomst een vergoeding aan Gamma Communications Benelux verschuldigd is.

6.5 Voor de vaststelling van door Contractant verschuldigde bedragen is de administratie van Gamma Communications Benelux bindend tenzij Contractant aantoont dat deze gegevens onjuist zijn.

6.6 Gamma Communications Benelux is niet verplicht om Contractant te informeren bij (naderende) overschrijding van bepaald vooraf overeengekomen gebruik, overschrijding van de Fair-Use-Policy en/of enige (data)limiet. Contractant is zelf verantwoordelijk voor het toezicht op en de monitoring van het gebruik en/of verbruik van de Dienst en/of Aanvullende Dienst, alsmede de daarmee verband houdende kosten.

Artikel 7 Betaling en facturen

7.1 Gamma Communications Benelux kan per maand, kwartaal of andere termijnen factureren, afhankelijk van de Dienst en het Product.

7.2 De betaling voor éénmalig verschuldigde vergoedingen dient bij het aangaan van de Overeenkomst te worden betaald binnen 14 dagen na ontvangst van de factuur van Gamma Communications Benelux.

7.3 Betaling van gebruiksafhankelijke vergoedingen is periodiek en vindt in principe plaats via automatische incasso, waarbij wordt geïncasseerd binnen de termijn die is aangekondigd op de factuur. Contractant zal Gamma Communications Benelux ten behoeve van de betaling van de door hem verschuldigde bedragen een machtiging tot automatische incasso verstrekken.

7.4 Wanneer Contractant anders dan door middel van automatische incasso betaalt, geldt een betalingstermijn van 14 dagen na factuurdatum zonder enige korting, verrekening of opschorting door Contractant uit welke hoofde dan ook.

7.5 Indien Contractant de juistheid van een (gedeelte van een) factuur betwist, is hij niettemin gehouden tot tijdige betaling. Betwisting van een factuur moet Schriftelijk en binnen 7 dagen na factuurdatum bij Gamma Communications Benelux worden ingediend. Is deze termijn niet in acht genomen, dan is Contractant gebonden aan het factuurbedrag en zal dit factuurbedrag als juist hebben te gelden.

7.6 Betalingen van Contractant worden eerst afgeboekt op de openstaande rente en (buitengerechtelijke) kosten en pas daarna op de oudst openstaande factuur.

7.7 Gamma Communications Benelux is bevoegd haar betalingsverplichtingen jegens Contractant geheel of gedeeltelijk te verrekenen met elke vordering die Gamma Communications Benelux op enig tijdstip al dan niet opeisbaar, voorwaardelijk of onder tijdsbepaling, op Contractant heeft of zal verkrijgen, dan wel haar betalingsverplichtingen op te schorten. Verrekening en of opschorting door Contractant is uitgesloten.

Artikel 8 Overschrijding betalingstermijn

8.1 Bij niet (tijdige) betaling is Contractant van rechtswege, zonder dat aanmaning en/of in gebreke stelling is vereist, in verzuim en is Contractant over het te laat betaalde bedrag de wettelijke handelsrente verschuldigd.

8.2 De voor het incasso van enig door Contractant aan Gamma Communications Benelux verschuldigd bedrag te maken kosten, zowel in als buiten rechte, komen voor rekening van Contractant.

8.3 De voor rekening van Contractant komende buitengerechtelijke kosten bedragen, tenminste 15% van het met inbegrip van rente, door Contractant verschuldigde bedrag, met een minimum van € 350,– euro, tenzij Contractant een natuurlijk persoon is en niet handelt in de uitoefening van een beroep of bedrijf en de verbintenis tot betaling van een geldsom uit een overeenkomst voortvloeit.

Artikel 9 Voorschot

9.1 Indien Gamma Communications Benelux gegronde redenen heeft om te twijfelen aan de nakoming van aankomende betalingsverplichtingen van Contractant, dan kan zij een voorschot verlangen van een deel of het gehele bedrag der resterende betalingen conform de Overeenkomst(en).

9.2 De gegronde redenen als bedoeld in Artikel 9.1 heeft Gamma Communications Benelux onder meer indien:

 1. a) Contractant enige verplichting uit hoofde van enige Overeenkomst met Gamma Communications Benelux niet behoorlijk of niet tijdig nakomt of dreigt niet na te komen;
 2. b) Contractant de feitelijke macht over de in bruikleen ter beschikking gestelde Producten verliest;
 3. c) Contractant surseance van betaling, schuldsanering of faillissement aanvraagt of failliet wordt verklaard;
 4. d) de kredietstatus van Contract als beoordeeld door een kredietverzekeraar van goede naam en faam is gewijzigd;
 5. e) Contractant de vrije beschikking over geheel of een gedeelte van zijn vermogen verliest;
 6. f) de in bruikleen ter beschikking gestelde Producten of eventueel ten behoeve van Gamma Communications Benelux verstrekte andere Producten aanmerkelijk in waarde dreigen te verminderen of zijn verminderd.

Artikel 10 Zekerheidstelling

10.1 Contractant is steeds verplicht op het eerste verzoek van Gamma Communications Benelux terstond en naar het oordeel van Gamma Communications Benelux genoegzame en in de door Gamma Communications Benelux gewenste vorm zekerheid te stellen en deze zo nodig (telkens) aan te vullen. Zolang Contractant daaraan niet heeft voldaan, is Gamma Communications Benelux gerechtigd om de nakoming van haar verplichtingen op te schorten

10.2 Indien een waarborgsom wordt verstrekt, wordt over het eerste jaar na storting geen rente vergoed. Indien de waarborgsom langer dan een jaar bij Gamma Communications Benelux berust, zal over de gehele periode op jaarbasis een rente worden vergoed waarvan het percentage gelijk is aan dat van de wettelijke rente als bedoeld in artikel 6:119 BW.

Artikel 11 Verschaffing gegevens

11.1 Contractant is verantwoordelijk en staat in voor zowel de tijdige verstrekking als de juistheid van de door of namens hem aan de Gamma Communications Benelux verstrekte inlichtingen, gegevens en beslissingen die nodig zijn om de Overeenkomst naar behoren te vervullen. Contractant vrijwaart de Gamma Communications Benelux voor aanspraken van derden ter zake van deze inlichtingen, gegevens en beslissingen.

11.2 Contractant is gehouden wijzigingen in de aan Gamma Communications Benelux verstrekte gegevens onverwijld Schriftelijk aan Gamma Communications Benelux mede te delen.

11.3 Gamma Communications Benelux zal vertrouwelijkheid betrachten ten aanzien van alle informatie die zij van Contractant verkrijgt waarvan zij uit de aard van de informatie het vertrouwelijke karakter kan opmaken.

Artikel 12 Leveringscondities

12.1 Levertijden zijn slechts indicatief en geven Contractant bij overschrijding ervan geen recht op ontbinding of schadevergoeding, tenzij uitdrukkelijk Schriftelijk anders is overeengekomen. Gamma Communications Benelux is in alle gevallen tot deelleveringen bevoegd.

12.2 Het niet of niet geheel beschikbaar zijn van door Gamma Communications Benelux bij de Producten en/of Diensten te leveren Documenten, die het gebruik van het geleverde of gepresteerde niet ernstig bemoeilijken, vormen geen grond voor een beroep op het niet tijdig geleverd zijn van Producten en/of uitgevoerd zijn van Diensten en evenmin voor weigering van de afname en betaling.

12.3 Producten gelden als geleverd nadat bij aankomst op de daartoe overeengekomen plaats voor ontvangst is getekend of Schriftelijk voor ontvangst wordt bericht door of namens Contractant. Diensten gelden als verricht na uitvoering van de werkzaamheden.

Artikel 13 Uitvoering Overeenkomst

13.1 Gamma Communications Benelux is bevoegd de uitvoering van (een gedeelte van) de Overeenkomst uit te besteden aan één of meer derden.

Artikel 14 Wijziging in een Dienst of Netwerk

14.1 Gamma Communications Benelux is gerechtigd de eigenschappen, kenmerken dan wel gebruikte apparatuur van een Dienst, dan wel de technische instellingen, dan wel de gebruikte techniek, een Netwerk, de voor de Dienst gebruikte infrastructuur, technische instellingen, eenzijdig worden gewijzigd, zonder dat Contractant daaraan enig recht op schadevergoeding, dan wel een recht om de Overeenkomst op te zeggen, te ontbinden of te beëindigen kan ontlenen.

14.2 Gamma Communications Benelux zal zich ertoe inspannen om de in Artikel 14.1 bedoelde wijzigingen uit te (laten) voeren zonder dat de gebruiksmogelijkheden van Contractant en de door hem gebruikte apparatuur worden beperkt.

14.3 Gamma Communications Benelux zal wijzigingen in een Dienst of het Netwerk niet eerder doorvoeren dan één (1) maanden nadat de wijziging is bekend gemaakt, tenzij een eerdere wijziging in de gegeven omstandigheden naar het oordeel van Gamma Communications Benelux noodzakelijk is.

14.4 Voor schade als gevolg van wijzigingen in de Dienst of een Netwerk is Gamma Communications Benelux niet aansprakelijk.

Artikel 15 Overmacht

15.1 Indien Gamma Communications Benelux door overmacht tijdelijk niet in staat is de Overeenkomst uit te voeren, is zij bevoegd het uitvoeren van de Overeenkomst geheel of ten dele op te schorten zolang de overmacht voortduurt, zonder dat zij gehouden is tot enige schadevergoeding. Gamma Communications Benelux heeft eveneens het recht zich op overmacht te beroepen, indien de omstandigheid die nakoming verhindert intreedt, nadat Gamma Communications Benelux haar verbintenis had moeten nakomen.

15.2 Onder overmacht wordt in ieder geval begrepen: werk staking, blokkades, embargo, overheidsmaatregelen, oorlog, revolutie en/of enig daarop gelijkende toestand, stroomstoringen of onderbrekingen in de verstrekking van energie, storingen die voortvloeien uit van buiten komende oorzaken, zoals het niet functioneren van communicatielijnen, internet of spanningsvoorzieningen of koppelingen met c.q. gebruikmaking van apparatuur, programmatuur, infrastructuur en/of materialen (inclusief maar niet beperkt tot storingen die veroorzaakt worden door het ontbreken van viercijferige datavelden of het onjuist weergeven, verwerken en berekenen van data) die niet door Gamma Communications Benelux zijn geleverd, waardoor de door Gamma Communications Benelux geleverde Producten of diensten in enig opzicht niet kunnen functioneren, brand, ontploffing, waterschade, overstroming en aardbeving, ziekte van het personeel van Gamma Communications Benelux, storing die wordt veroorzaakt door of in verband met de (openbare) telefoonlijn- infrastructuur en/of datacommunicatie en telecommunicatie net.

15.3 Indien de overmacht langer dan 60 dagen duurt, zijn beide Partijen bevoegd de Overeenkomst geheel of ten dele Schriftelijk te beëindigen, zonder dat er in dat geval enige verplichting tot schadevergoeding bestaat. Het reeds op grond van de Overeenkomst door Gamma Communications Benelux gepresteerde, dient naar rato daarvan door Contractant te worden afgerekend.

Artikel 16 IE-rechten

16.1 Alle IE-rechten ten aanzien van ICT-middelen, de teksten, data(bestanden), formats, logo’s, merken, overig beeld- en/of geluidsmateriaal en elk ander materiaal, daaronder begrepen het ontwerp, de selectie en rangschikking daarvan, waar Contractant toegang toe krijgt in het kader van de (uitvoering van) de Overeenkomst, berusten uitsluitend bij Gamma Communications Benelux, dan wel, indien van toepassing, bij haar licentiegever(s) of toeleverancier(s).

16.2 Contractant verkrijgt uitsluitend die gebruiksrechten op de Documenten die bij deze Algemene Voorwaarden en de Overeenkomst zijn toegekend. Een aan Contractant toekomend recht tot gebruik is niet-exclusief, niet-overdraagbaar en niet sublicentieerbaar. Behoudens voor het doel waarvoor de gebruiksrechten aan Contractant ter beschikking zijn gesteld, mag het ter beschikking gestelde niet worden verveelvoudigd, openbaar gemaakt of anderszins gebruikt zonder de uitdrukkelijke toestemming van Gamma Communications Benelux.

16.3 Indien in rechte onherroepelijk vaststaat dat de door Gamma Communications Benelux ontwikkelde Documenten inbreuk maken op enig aan derden toebehorend IE- recht of indien naar het oordeel van Gamma Communications Benelux een gerede kans bestaat dat een dergelijke inbreuk zich voordoet, zal Gamma Communications Benelux naar haar keuze:

 1. a) het op basis van de Overeenkomst geleverde Document tegen creditering van het door Contractant betaalde Tarief en/of Opdrachtsom onder aftrek van een redelijke gebruiksvergoeding terugnemen; of
 2. b) zorgdragen dat Contractant het geleverde dan wel functioneel gelijkwaardig Document ongestoord kan blijven gebruiken;

16.4 Het voorgaande artikellid doet niets af aan de beperking van aansprakelijkheid van Gamma Communications Benelux als opgenomen in deze Algemene voorwaardeng

16.5 Contractant garandeert Gamma Communications Benelux dat (het uitvoeren van) de Overeenkomst, inclusief gebruik van door Contractant aan Gamma Communications Benelux verstrekte gegevens en materialen, geen inbreuk maakt op enig recht van een derde. Indien Gamma Communications Benelux reden heeft aan het rechtmatigheid van de openbaarmaking en verveelvoudiging van de door Contractant aangeleverde gegevens of aan het uitvoeren van de Overeenkomst te twijfelen is zij gerechtigd haar verbintenissen op te schorten totdat Contractant tot tevredenheid van Gamma Communications Benelux aantoont gerechtigd te zijn tot bedoelde openbaarmaking en verveelvoudiging en dat uitvoering van de Overeenkomst rechtmatig is.

16.6 Indien op verzoek van Contractant bij de uitvoering van de Overeenkomst door Gamma Communications Benelux gebruik wordt gemaakt van werken van derden of andere producten van derden waarop IE-rechten geldend kunnen worden gemaakt, draagt Contractant zorg voor het verkrijgen van de benodigde toestemmingen van die derden.

Artikel 17 Bruikleen Producten en Apparatuur

17.1 Indien Gamma Communications Benelux ter uitvoering van een Overeenkomst aan Contractant Producten en eventuele bijbehorende Documenten ter beschikking stelt anders dan door bezitsverschaffing ten titel van koop, blijven deze Producten en Documenten eigendom van Gamma Communications Benelux en verkrijgt Contractant daarop een niet-overdraagbare en niet-exclusief gebruiksrecht om de Producten en Documenten vereenkomstig de Overeenkomst en de Algemene Voorwaarden te gebruiken.

17.2 Contractant is gehouden de Producten op dezelfde locatie te houden. Indien Contractant de in bruikleen ter beschikking gestelde Producten wenst over te brengen naar een ander adres, dan zal hij Gamma Communications Benelux daarvan 3 maanden tevoren Schriftelijk in kennis stellen. Indien Gamma Communications Benelux akkoord gaat met de adreswijziging, zullen alle hiermee gepaard gaande kosten van partijen voor rekening en risico van Contractant zijn. Verhoging van de onder de Overeenkomst verschuldigde vergoedingen door Contractant door eventueel benodigde gewijzigde verbindingen als gevolg van de adreswijziging, geeft Contractant geen recht op ontbinding van de Overeenkomst.

17.3 Contractant zal de in bruikleen ter beschikking gestelde Producten deskundig, in overeenstemming met zijn bestemming en de ter zake bestaande (milieu-) wetgeving, reglementen, verordeningen, e.d. gebruiken. Contractant ziet erop toe dat enkel deskundig personeel de ter beschikking gestelde Producten gebruikt en voor dagelijks onderhoud zorgt. Daarnaast draagt Contractant zorg voor een doelmatige beveiliging van de ter beschikking gestelde Producten tegen brand, diefstal en beschadiging.

17.4 Contractant mag de in bruikleen ter beschikking gestelde Producten niet verkopen, vervreemden, verpanden of anderszins bezwaren, noch mag Contractant zonder voorafgaande Schriftelijke toestemming van Gamma Communications Benelux daarin veranderingen aanbrengen. Evenmin mag Contractant voornoemde Producten verhuren of op enigerlei wijze aan derden in gebruik geven zonder voorafgaande Schriftelijke toestemming van Gamma Communications Benelux.

17.5 Gamma Communications Benelux is te allen tijde gerechtigd in bruikleen ter beschikking gestelde Producten te bezichtigen. In geval van nalatigheid aan de zijde van Contractant of in andere in de Algemene Voorwaarden genoemde omstandigheden zijn Gamma Communications Benelux dan wel de door haar aangewezen personen gerechtigd de in bruikleen ter beschikking gestelde Producten terug te halen. Contractant machtigt Gamma Communications Benelux dan ook (onherroepelijk) om de plaats waar de ter beschikking gestelde Producten zich bevinden te betreden.

17.6 Contractant zal de programmatuur niet openbaar maken noch ter inzage geven of anderszins beschikbaar stellen aan enige derde. Contractant mag de programmatuur niet zonder voorafgaande Schriftelijke toestemming van Gamma Communications Benelux op enigerlei wijze veranderen, tenzij wettelijke bepalingen zulks dwingendrechtelijk toestaan. De broncode van de programmatuur wordt niet aan Contractant ter beschikking gesteld. Contractant staat ervoor in dat auteursrechten of andere rechten van intellectuele eigendom met betrekking tot de aan hem ter beschikking gestelde programmatuur en gebruikersdocumentatie niet worden geschonden.

17.7 Het gebruiksrecht op Producten en Documenten eindigt bij het einde van de Overeenkomst. En dienen na het einde van de Overeenkomst binnen 5 werkdagen geretourneerd te worden naar Gamma Communications Benelux.

Artikel 18 Toegang en gebruik Gamma Communications Benelux selfservice

18.1 Toegang tot enkele Diensten / en/of aanvullende Diensten is beveiligd door middel van een gebruikersnaam en een wachtwoord en/of een uniek IP-adres. De gebruikersnaam en het wachtwoord worden door Gamma Communications Benelux aan Contractant verstrekt.

18.2 Contractant zal de gebruikersnaam en het wachtwoord gebruiken op de overeengekomen wijze en conform het overeengekomen gebruik.

18.3 Contractant is verantwoordelijk voor al het gebruik dat met behulp van de gebruikersnaam en het wachtwoord wordt gemaakt.

18.4 Indien Gamma Communications Benelux, Contractant de gelegenheid verschaft en/of in staat stelt om zelf (al dan niet online) wijzigingen door te voeren in de eigenschappen, kenmerken, parameters en/of tarifering van de Dienst en/of de Aanvullende Dienst, onder ander doch niet uitsluitend door Contractant toegang te verschaffen tot ‘Gamma Communications Benelux Selfservice’ is het gebruik van deze gelegenheid volledig de verantwoordelijkheid van Contractant. De aansprakelijkheid van Gamma Communications Benelux voor schade die direct dan wel indirect het gevolg is van het (oneigenlijk) gebruik van deze gelegenheid en/of service is, in aanvulling de overigens in deze algemene voorwaarden opgenomen exoneraties, uitdrukkelijk uitgesloten, tenzij aan de zijde van Gamma Communications Benelux sprake is van opzet of grove schuld.

18.5 Wijzigingen in de eigenschappen, kenmerken, parameters en/of tarifering van de Dienst en/of de aanvullende Dienst die zijn doorgevoerd middels, dan wel door gebruikmaking van, de aan Contractant ter beschikking gestelde gebruikersnaam en/of wachtwoord worden geacht te zijn doorgevoerd door Contractant. Contractant staat ervoor in dat de gebruiker van de gebruikersnaam en/of wachtwoord bevoegd is om Contractant ter zake te vertegenwoordigen.

18.6 Gamma Communications Benelux is nimmer aansprakelijk voor directe of indirecte schade, in welke vorm dan ook, die het gevolg is van het op een ander dan verzocht tijdstip doorvoeren van verzochte wijzigingen.

Artikel 19 Eigendomsvoorbehoud

19.1 Alle door Gamma Communications Benelux aan Contractant geleverde Producten en Documenten blijven eigendom van Gamma Communications Benelux, totdat alle door Contractant krachtens enige Overeenkomst met Gamma Communications Benelux geleverde en/of te leveren Producten en/of Diensten en/of verrichte en/of te verrichten werkzaamheden verschuldigde vergoedingen en de in verband met niet correcte uitvoering van de Overeenkomst verschuldigde vergoedingen, volledig aan Gamma Communications Benelux zijn betaald.

19.2 Contractant is niet beschikkingsbevoegd ten aanzien van Producten, waarop het hiervoor in dit artikel bedoelde eigendomsvoorbehoud rust en mag deze niet verpanden, verkopen of feitelijk afleveren (al dan niet in het kader van de normale bedrijfsuitoefening) of aan een derde enig ander recht daarop verlenen. Contractant is verplicht de door Gamma Communications Benelux aan haar onder eigendomsvoorbehoud geleverde Producten slechts door te leveren onder eigendomsvoorbehoud. Partijen beogen aan deze bepalingen goederenrechtelijke werking te geven.

19.3 Niettegenstaande het voormelde eigendomsvoorbehoud, worden de risico’s overgedragen op Contractant op het moment van de levering.

19.4 Contractant is verplicht de onder eigendomsvoorbehoud geleverde Producten zorgvuldig en als herkenbaar eigendom van Gamma Communications Benelux te bewaren. Zij is tevens verplicht deze Producten te verzekeren tegen brand- en waterschade en diefstal. Op eerste verzoek verstrekt Contractant aan Gamma Communications Benelux alle gegevens benodigd om te beoordelen of Contractant aan deze verplichtingen heeft voldaan. Gamma Communications Benelux is indien zij vermoedt of indien vaststaat dat Contractant aan deze verplichtingen niet heeft voldaan, gerechtigd deze Producten op kosten van Contractant te verzekeren tegen brand-, waterschade en diefstal.

19.5 Contractant is verplicht de onder eigendomsvoorbehoud geleverde Producten, eventueel de bestanddelen en nieuwe gevormde zaken, op eerste verzoek van Gamma Communications Benelux onverwijld aan Gamma Communications Benelux ter beschikking te stellen. Indien de door Gamma Communications Benelux geleverde Producten reeds zijn geïnstalleerd in een aan Contractant toebehorende zaak, zal Contractant op eerste verzoek van Gamma Communications Benelux de verkochte Producten demonteren en deze aan Gamma Communications Benelux ter beschikking stellen onverminderd het recht van Gamma Communications Benelux om zelf tot een dergelijke demontage over te gaan. De kosten voor deze demontage zijn voor rekening van Contractant.

19.6 Contractant verleent Gamma Communications Benelux reeds nu voor alsdan onherroepelijke machtiging ter zake de plaatsen waar de betreffende Producten zijn opgeslagen te betreden, ten einde de Producten terug te nemen, onverminderd het recht van Gamma Communications Benelux op volledige schadeloosstelling.

Artikel 20 Beslag en maatregelen van derden

20.1 Indien derden ten opzichte van in bruikleen ter beschikking gestelde zaken of onder eigendomsvoorbehoud geleverde Producten rechten willen doen gelden of maatregelen willen treffen, zal Contractant hen terstond van de eigendomsrechten van Gamma Communications Benelux op de hoogte stellen. Indien de mogelijkheid bestaat dat door maatregelen van derden voornoemde Producten uit de macht van Contractant zullen geraken, zal hij Gamma Communications Benelux daarvan binnen 24 uur in kennis stellen; zo nodig zal hij zelf voorzieningen daartegen treffen. Gamma Communications Benelux zal – voor rekening van Contractant – alle door haar nodig geoordeelde maatregelen kunnen treffen.

Artikel 21 Inspectieplicht en reclame

21.1 Contractant inspecteert het geleverde – waaronder begrepen de (resultaten van) een Dienst – direct na doch uiterlijk binnen 48 uur na de inontvangstneming. Contractant controleert zowel het aantal als de kwaliteit van het geleverde. Indien Contractant bij deze inspectie/ controle gebreken – in de ruimste zin van het woord – vaststelt, meldt zij deze onmiddellijk, doch uiterlijk binnen 5 werkdagen na de inontvangstneming, gedetailleerd Schriftelijk aan Gamma Communications Benelux.

21.2 Gebreken die redelijkerwijs niet binnen de in het eerste lid van dit artikel gestelde termijn hadden kunnen worden geconstateerd, moeten onmiddellijk na constatering, doch uiterlijk binnen 2 weken na aflevering Schriftelijk aan Gamma Communications Benelux worden gemeld, bij gebreke waarvan Contractant het recht verwerkt om ter zake in- of buiten rechte een vordering in te dienen.

21.3 Na het constateren van enig gebrek is Contractant verplicht om het gebruik, de bewerking, verwerking en/of installatie van de betreffende Producten en/of Dienst onmiddellijk te doen staken en voorts al het redelijkerwijs mogelijke te doen en laten ter voorkoming van (verdere) schade.

21.4 Contractant zal alle voor onderzoek van de klacht noodzakelijke medewerking verlenen. Indien Contractant geen medewerking verleent of anderszins onderzoek niet (meer) mogelijk is, wordt de klacht niet in behandeling genomen en heeft Contractant geen aanspraken ter zake. Indien de klachten ongegrond blijken, dan komen de kosten van het onderzoek van de klacht voor rekening van Contractant. Aan het in behandeling nemen van een klacht kan Contractant geen rechten ontlenen.

21.5 Schending van de in de leden van dit artikel bedoelde inspectie-, meld- en/of medewerkingsplicht leidt tot verval van elk recht van reclame.

Artikel 22 Tekortkoming in Producten en Diensten

22.1 Indien een geleverd Product of een verrichte Dienst een tekortkoming vertoont heeft Contractant – met inachtneming van de beperkingen van aansprakelijkheid als bedoeld in Artikel 23 – naar keuze van Gamma Communications Benelux recht op reparatie, vervanging of heruitvoering, mits is voldaan aan de volgende voorwaarden:

 1. a) de tekortkoming is het gevolg van een aan Gamma Communications Benelux toe te rekenen oorzaak;
 2. b) de tekortkoming is aan het licht getreden binnen 12 maanden na levering van het betreffende Product of de Dienst;
 3. c) nakoming is niet blijvend onmogelijk;
 4. d) eventuele toevoegingen aan of wijzigingen in het geleverde goed of de verrichte werkzaamheden, storingsopheffingen en onderhoudswerkzaamheden zijn uitgevoerd door Gamma Communications Benelux of met voorafgaande Schriftelijke toe stemming van Gamma Communications Benelux;

22.2 Gamma Communications Benelux heeft het recht tekortkomingen uit eigener beweging te herstellen. Bij vervanging vrijkomende onderdelen blijven/worden eigendom van Gamma Communications Benelux. Voor tekortkomingen in herstellingen geldt een herstelplicht als voormeld voor de duur van 3 maanden na uitvoering van de herstelling maar in ieder geval tot het einde van de oorspronkelijke periode van 12 maanden.

23.1 Gamma Communications Benelux is uitsluitend aansprakelijk voor vergoeding van de directe schade. Aansprakelijkheid van Gamma Communications Benelux voor indirecte schade (waaronder begrepen doch niet beperkt tot: huur/koop van een vervangende zaak, omzet en/of winstderving, schade door bedrijfsstagnatie, gemiste besparingen, vertragingsschade, reputatieschade, stilstandschade en waardevermindering van Producten) is uitdrukkelijk uitgesloten.

23.2 Indien Gamma Communications Benelux aansprakelijk is voor directe schade, dan is die aansprakelijkheid beperkt tot maximaal tweemaal het gemiddelde factuurbedrag over de laatste drie maanden, althans tot maximaal €.1.000 (zegge: duizend euro).

23.3 Bovendien is de aansprakelijkheid van Gamma Communications Benelux onder alle omstandigheden – ook indien op de beperking van lid 2 van dit Artikel geen beroep kan worden gedaan – beperkt tot het bedrag dat door de verzekering van Gamma Communications Benelux wordt uitgekeerd in verband met de schade die is ontstaan bij de uitvoering van de Overeenkomst.

23.4 Contractant dient door hem geleden schade zo spoedig mogelijk doch uiterlijk binnen 2 weken na het ontstaan of het bekend worden daarvan Schriftelijk bij Gamma Communications Benelux te melden. Schade die niet binnen deze termijn is gemeld, komt niet voor vergoeding in aanmerking. In ieder geval vervalt iedere aanspraak van Contractant door het enkele verloop van 12 maanden na het ontstaan daarvan.

23.5 Contractant vrijwaart Gamma Communications Benelux, haar rechtsopvolgers en haar werknemers voor alle mogelijke aanspraken van derden, waaronder nadrukkelijk, doch niet uitsluitend, begrepen personeel van Contractant, ter zake van beweerdelijke schade, uit welken hoofde dan ook, in de ruimste in des woords, ontstaan door of in verband met de Overeenkomst.

Artikel 24 Opschorting en ontbinding van de Overeenkomst

24.1 Gamma Communications Benelux is gerechtigd de Overeenkomst op te schorten, dan wel de Overeenkomst (gedeeltelijk) te ontbinden zonder dat Gamma Communications Benelux gehouden is tot enige schadevergoeding, in geval van:

 1. a) (een vermoeden van) een tekortkoming door Contractant in de nakoming van verplichtingen uit hoofde van de Overeenkomst of de Algemene Voorwaarden;
 2. b) (een vermoeden van) misbruik, dan wel onrechtmatig gebruik van een Dienst door Contractant;
 3. c) (een aanvraag tot) surseance van betaling of faillietverklaring van Contractant, dan wel de aanstelling van een stille bewindvoerder;
 4. d) ondercuratelestelling of onder bewindstelling van Contractant;
 5. e) verkoop, verpanding of beëindiging van de onderneming van Contractant;
 6. f) beslag op een belangrijk deel van de bedrijfsmiddelen van Contractant.

24.2 Het vermoeden dat Contractant misbruik dan wel onrechtmatig gebruik van de Dienst maakt bestaan in ieder geval – doch niet uitsluitend – indien:

 • het belverkeer naar een bepaald informatienummer uitsluitend wordt gegenereerd vanaf één vaste locatie, in geografische zin of antenne opstelpunt voor mobiele en/of vaste telefonie of blijkt dat er een bundeling van belverkeer gegenereerd wordt in vanaf enkele vaste locaties, in geografische zin of antenne opstelpunten voor mobiele en/ of vaste telefonie;
 • het verkeer naar een bepaald informatienummer kan worden herleid tot belverkeer waarbij kan worden vastgesteld dat de identiteit van de nummeroproeper(s) niet overeenstemt met de door de nummeroproeper(s) aan de operator verstrekte persoonsgegevens en/of waarbij de nummeroproeper(s) zich voordoet als iemand anders via manipulatie van de signalering;
 • het belgedrag naar een bepaald informatienummer leidt tot opvallend/afwijkend (hoog)verbruik door één en hetzelfde mobiele of vaste nummer;
 • het belverkeer naar een bepaald informatienummer niet heeft geleid tot het in rekening brengen van de juiste tarieven aan de nummeroproeper(s) vanwege opzettelijke manipulatie in het billingsysteem of van manipulatie in de charging engine van de mobiele operator of vaste operator;
 • er naar een bepaald Informatienummer grotere aantallen ‘gesprekken’ worden gevoerd met een ‘gesprekstijd’ van minder dan 0,5 seconden per gesprek (op deze wijze wordt getracht billingsystemen op een dwaalspoor te brengen; gesprekken worden mogelijk niet getarifeerd aan de nummeroproeper, maar wel betaald aan de nummerhouder);
 • het belverkeer naar een bepaald informatienummer wordt gegenereerd met mobiele nummers waarvan kan worden vastgesteld dat dankzij een manipulatie van de settings van de simkaart een mogelijkheid is gecreëerd om ‘gratis’ te kunnen bellen;
 • wordt geconstateerd dat geen sprake is van exploitatie van een informatienummer conform de vastgestelde normen, door OCI of door een andere van overheidswege erkende instelling die toezicht houdt op het Nummerplan van telefoon- en ISDN- diensten
 • tussen de nummeroproeper(s) en nummerhouder een zakelijke relatie bestaat. Met andere woorden, de beller is de nummerhouder of wordt door de nummerhouder (in)direct gebruikt om zijn/haar identiteit te lenen voor het (al dan niet tegen financiële vergoeding) afsluiten van abonnementen die vervolgens vrijwel uitsluitend worden
 • prepaid kaarten, waarbij geconstateerd is dat zij zijn verkregen onder opgave van valse identiteitsgegevens, op oneigenlijke gronden en/of via criminele activiteiten, enkel worden gebruikt om gratis verkregen beltegoed op te bellen naar informatienummers om daarmee zichzelf te verrijken en waarbij er sprake is van een gering aantal gesprekken per kaart;
 • de nummeroproeper de verbinding(en) naar informatienummer(s) veel langer laat open staan dan dat de dienst achter het informatienummer zich daarvoor leent of dat de nummeroproeper de verbinding(en) naar informatienummer(s) veel vaker maakt dan dat de dienst achter het informatienummer zich daarvoor leent;
 • er door de nummerhouder via POP-ups of via een automatisch werkend programma op de computer verbinding wordt gemaakt zonder de nummeroproeper hier weet van heeft met als doel om zichzelf te verrijken of zonder dat de nummeroproeper de verbinding kan weigeren en of niet voorzien is van de normaal vereiste transparantiemaatregelen;
 • er door een of meerdere buitenlandse telefoons (nummers) roamend op een Nederlands netwerk veel korte ‘gesprekken’ dan wel lange ‘high usage’ gesprekken worden opgezet naar één of meer informatienummers, en waarbij de buitenlandse provider zijn geld van de beller niet kan innen;
 • ongevraagd grote hoeveelheden e-mailberichten met (vrijwel) dezelfde inhoud worden verzonden en/of ongevraagd in grote aantallen nieuwsgroepen en/of op het internet, berichten met (vrijwel) dezelfde inhoud plaats (spam);
 • indien grote hoeveelheden (ongevraagde) e-mailberichten aan één bepaald e-mailadres en/of bestemmingen (websites) en/of vanaf eenzelfde IP–adres worden verzonden (mail bombing);
 • indien discriminerende en/of racistische uitingen en/of kinderpornografie worden openbaargemaakt, verspreid en/of vermenigvuldigd;
 • indien personen naar het oordeel van Gamma Communications Benelux ongewenst worden benaderd en/of worden belaagd;
 • indien (een vermoeden van) computervredebreuk wordt geconstateerd.

24.3 Alle vorderingen die Gamma Communications Benelux op Contractant mocht hebben of verkrijgen, zullen na opzegging van de Overeenkomst terstond en ten volle opeisbaar zijn.

24.4 Zolang de Overeenkomst is opgeschort is Contractant onverminderd gehouden tot betaling (aan Gamma Communications Benelux) van de vaste periodieke kosten.

24.5 De opschorting van de Overeenkomst wordt door Gamma Communications Benelux ongedaan gemaakt nadat Contractant heeft voldaan aan de eventueel door Gamma Communications Benelux te stellen opheffingsvoorwaarden en tegen betaling door Contractant van de door Gamma Communications Benelux vastgestelde opheffingskosten.

24.6 Indien de Overeenkomst ingevolge dit artikel is ontbonden, is Contractant gehouden tot betaling aan Gamma Communications Benelux van de vaste periodieke kosten over de nog resterende contractduur die zou hebben gegolden.

24.7 Naast Gamma Communications Benelux kan ook Gamma Communications Benelux op de bepalingen van dit Artikel een beroep doen en Partijen kennen daartoe voor zover nodig uitdrukkelijk derdenwerking toe aan dit Artikel.

Artikel 25 Contractovername

25.1 Het is Contractant verboden haar rechten uit de Overeenkomst zonder toestemming van Gamma Communications Benelux over te dragen aan derden, welk verbod goederenrechtelijke werking heeft als bedoeld in art. 3:84 BW.

25.2 Contractant stemt met het aangaan van de Overeenkomst op voorhand in met een overdracht van de rechten en verplichtingen uit de Overeenkomst door Gamma Communications Benelux aan derden. Contractant verleent Gamma Communications Benelux hierbij een volmacht om in zijn naam alle benodigde (rechts)handelingen te verrichten ter uitvoering van de overdracht.

Artikel 26 Privacybescherming en verwerking van persoonsgegevens

26.1 Gamma Communications Benelux gaat zeer vertrouwelijk om met persoonsgegevens, waaronder begrepen verkeersgegevens, van Contractant en voldoet bij verzameling en verwerking van deze gegevens aan de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). Gamma Communications Benelux vervult hierin de rol van ‘Verwerker’, als bedoeld in de zin van EU Verordening 2016/679, Ten aanzien van de verwerkingen van persoonsgegevens zijn de bepalingen in Bijlage I van toepassing.

26.2 Gamma Communications Benelux neemt persoonsgegevens van Contractant op in de gegevensbestanden van Gamma Communications Benelux waar deze niet langer worden bewaard dan wettelijk verplicht of noodzakelijk is voor een goede bedrijfsvoering. Gamma Communications Benelux draagt voorts zorg voor technische en organisatorische maatregelen voor beveiliging van de persoonsgegevens.

26.3 De persoonsgegevens van Contractant worden door Gamma Communications Benelux verzameld voor zover dit noodzakelijk is om de volgende doeleinden te realiseren:

 1. a) het mogelijk maken van een goede dienstverlening alsook het toezien op een goede (verdere) ontwikkeling van de dienstverlening;
 2. b) het toezien op een adequate facturering en betalingsadministratie, waaronder mede begrepen het al dan niet door derden doen innen van openstaande rekeningen;
 3. c) het verstrekken van inlichtingen aan Contractant in het algemeen, bij een klachtenbehandeling of een geschillenbeslechting;
 4. d) het kredietbeheer en in verband daarmee het al dan niet door derden doen laten uitvoeren van analyses naar kredietwaardigheid en betaalgedrag, alsook deelname aan een kredietregistratiesysteem;
 5. e) het uitvoeren van netwerkmanagement, zoals netwerkplanning en netwerkarchitectuur en het bevorderen van een efficiënte inrichting van de bedrijfsprocessen;
 6. f) het uitvoeren van marktonderzoek en marketing- en verkoopactiviteiten;
 7. g) het opsporen en voorkomen van fraude of onregelmatigheden;
 8. h) het voldoen aan wettelijke verplichtingen, zoals het verstrekken van gegevens in het kader van een strafrechtelijk opsporingsonderzoek aan bevoegde autoriteiten.

26.4 Gamma Communications Benelux verwijdert verkeersgegevens 12 maanden na facturatie van de kosten welke voortvloeien uit het betreffende verkeer, tenzij de wet dwingend anders voorschrijft.

Artikel 27 Geschillen en toepasselijk recht

27.1 De Overeenkomst en de daaruit voortvloeiende rechtsbetrekkingen tussen Gamma Communications Benelux en Contractant worden beheerst door Nederlands recht.

27.2 Alle geschillen, daaronder begrepen die welke door slechts één der partijen als zodanig worden beschouwd, die tussen Gamma Communications Benelux en Contractant zijn ontstaan of mochten ontstaan zullen uitsluitend worden voorgelegd aan de bevoegde rechter te ‘s-Gravenhage. Niettemin heeft Gamma Communications Benelux het recht het geschil voor te leggen aan de volgens de wet bevoegde rechter.

27.3 Toepasselijkheid van het Weens Koopverdrag is uitgesloten.

AFDELING 2: BIJZONDERE VOORWAARDEN LEVERING PRODUCTEN

Artikel 28 Toepasselijkheid bijzondere voorwaarden

28.1 De in deze Afdeling opgenomen bepalingen zijn, naast de bepalingen van de Afdeling 1 Algemeen, van toepassing op de levering van alle Producten niet zijnde internetdiensten, Telecommunicatiediensten en daarop betrekking hebbende Aanvullende Diensten.

28.2 De bepalingen van deze Afdeling zijn onlosmakelijk verbonden met de bepalingen van de Afdeling Algemeen. Bij tegenstrijdigheid tussen de bepalingen van de Afdeling Algemeen en de bepalingen van de onderhavige Afdeling, prevaleren deze laatste.

Artikel 29 Levering

29.1 Contractant wordt geacht de Producten te hebben aanvaard bij de aflevering of – indien installatie door Gamma Communications Benelux is overeengekomen – bij het voltooien van de installatie.

29.2 Levering geschiedt af fabriek / winkel / magazijn van Gamma Communications Benelux, tenzij uitdrukkelijk anders overeengekomen.

29.3 Contractant is verplicht de zaken af te nemen op het moment dat Gamma Communications Benelux deze bij hem aflevert of doet afleveren, dan wel op het moment waarop deze hem volgens de Overeenkomst ter beschikking worden gesteld.

29.4 Indien Contractant afname weigert of nalatig is met het verstrekken van informatie of instructies die noodzakelijk zijn voor de levering, is Gamma Communications Benelux gerechtigd de zaken op te slaan voor rekening en risico van Contractant.

29.5 Indien de zaken worden bezorgd is Gamma Communications Benelux gerechtigd eventuele bezorgkosten in rekening te brengen. Deze zullen alsdan afzonderlijk worden gefactureerd.

29.6 Indien Gamma Communications Benelux gegevens behoeft van Contractant in het kader van uitvoering van de overeenkomst, vangt de levertijd aan nadat koper deze aan gebruiker ter beschikking heeft gesteld.

29.7 Indien Gamma Communications Benelux een termijn voor levering van de Producten heeft opgegeven, is deze indicatief. Een opgegeven levertijd is dan ook nimmer een fatale termijn. Bij overschrijding van een termijn dient Contractant, Gamma Communications Benelux schriftelijk ingebreke te stellen.

29.8 Gamma Communications Benelux is gerechtigd de zaken in gedeelten te leveren, tenzij hiervan bij overeenkomst is afgeweken of aan de deellevering geen zelfstandige waarde toekomt. Gamma Communications Benelux is gerechtigd het aldus geleverde afzonderlijk te factureren.

29.9 Indien is overeengekomen dat de overeenkomst in fasen zal worden uitgevoerd kan Gamma Communications Benelux de uitvoering van die onderdelen die tot een volgende fase behoren opschorten tot dat Contractant de resultaten van de daaraan voorafgaande fase schriftelijk heeft goedgekeurd.

Artikel 30 Retourzendingen

30.1 Contractant retourneert geleverde Producten in de staat waarin zij door Contractant zijn ontvangen en slechts in overleg met en na Schriftelijke toestemming van Gamma Communications Benelux. Elke retourzending geschiedt onder opgave van redenen. Contractant dient de retourzending te allen tijde te kunnen bewijzen.

30.2 In ontvangst name van retourzendingen impliceert in geen geval dat Gamma Communications Benelux de door Contractant opgegeven grond voor retourzending erkent. Het risico van retour gezonden Producten berust bij Contractant totdat Contractant ter zake door Gamma Communications Benelux is gecrediteerd.

30.3 Alle (retour)verzending(en) en al het (intern) transport – ook in het kader van de aflevering ter plaatse en de reparatiewerkzaamheden – geschiedt voor rekening en risico van Contractant.

30.4 Gamma Communications Benelux is gerechtigd de eventueel uit retourzendingen voortvloeiende creditering te verrichten onder aftrek van vijftien procent (15%) van de prijs van de retour gezonden Producten, met een minimum van € 25,- per retourzending.

30.5 Bij niet in acht name van (één van) de in dit artikel gestelde voorwaarden, is Gamma Communications Benelux gerechtigd de retourzending te weigeren en of terug te sturen op kosten van Contractant.

Artikel 31 Garantie

31.1 Gamma Communications Benelux garandeert dat de te leveren Producten voldoen aan de gebruikelijke eisen en normen die daaraan kunnen worden gesteld.

31.2 De in Artikel 31.1 genoemde garantie geldt gedurende een periode van drie (3) maanden na levering.

31.3 Indien de te leveren Producten niet voldoen aan deze garanties, zal Gamma Communications Benelux de zaak binnen redelijke termijn na ontvangst daarvan danwel, in dien retournering redelijkerwijze niet mogelijk is, schriftelijke kennisgeving ter zake van het gebrek door Contractant, naar keuze van Gamma Communications Benelux, vervangen of zorgdragen voor herstel. In geval van vervanging verbindt Contractant zich reeds nu de vervangen zaak aan Gamma Communications Benelux te retourneren en de eigendom aan Gamma Communications Benelux te verschaffen.

31.4 De in Artikel 31.1 genoemde garantie geldt niet wanneer het gebrek is ontstaan als gevolg van onoordeelkundig of oneigenlijk gebruik of wanneer, zonder schriftelijke toestemming van Gamma Communications Benelux, Contractant of derden wijzigingen hebben aangebracht dan wel trachten aan te brengen aan de zaak of deze hebben aangewend voor doeleinden waarvoor de zaak niet bestemd is.

31.5 Indien de door Gamma Communications Benelux verstrekte garantie een Product betreft die door een derde werd geproduceerd is de garantie beperkt tot die, die door de producent van de zaak er voor wordt verstrekt.

31.6 Producten die krachtens de Nederlandse regelgeving van een keurmerk voorzien dienen te zijn, worden door Gamma Communications Benelux geleverd in de uitvoering waarvoor de keur werd afgegeven. De door Gamma Communications Benelux aangeboden Producten zijn in beginsel bestemd voor afzet op de Nederlandse markt. Indien de in Nederland te leveren Producten buiten Nederland worden gebruikt, is Gamma Communications Benelux niet verantwoordelijk voor het voldoen van de Producten aan technische eisen of normen die worden gesteld door wetten of bepalingen van het land waar de Producten moeten worden gebruikt.

AFDELING 3: BIJZONDERE VOORWAARDEN TELECOMMUNICATIE

Artikel 32 Definities

32.1 In deze Afdeling wordt verstaan onder:

 • Aansluiting: de mogelijkheid om gebruik te maken van een Dienst met daarvoor geschikte apparatuur;
 • Abonnement: een Overeenkomst met Gamma Communications Benelux voor een afzonderlijke Aansluiting, die periodieke vaste lasten en variabele gesprekskosten omvat die achteraf door Contractant betaald dienen te worden en waarbij geen Beltegoed hoeft te worden opgewaardeerd;
 • Contentdienst: Een met behulp van een Telecommunicatiedienst door een (leverancier van een) Netwerk of een derde geboden dienst die zowel informatie, geluids- en/of beeldbestanden kan betreffen als functionaliteiten en software applicaties ten behoeve van het opstellen, verzenden, ontvangen en raadplegen van dergelijke informatie of elektronische berichten, alsmede combinaties van het voorgaande, waaronder nieuws en discussiegroepen, MMS-, en overige internetdiensten. Uitgezonderd van deze definitie zijn SMS(-berichten) of 0800/090x-diensten;
 • Datadienst: de Telecommunicatiedienst van Gamma Communications Benelux die het mogelijk maakt dat dataverkeer wordt afgewikkeld vanaf en naar netwerkaansluitpunten op een Netwerk of andere netwerken of systemen waarmee een Netwerk direct of indirect is verbonden, met inachtneming van enige technische standaard met behulp waarvan Gamma Communications Benelux datadiensten aanbiedt;
 • Eindgebruiker: de natuurlijke persoon die feitelijk gebruik maakt van een Dienst;
 • Randapparaat: een zend- en/of ontvanginrichting, die als randapparaat geschikt is om door middel van een Aansluiting met een Netwerk verbonden te worden;
 • Nummerbehoud: het behoud van het nummer door Contractant bij verandering van de aanbieder van Telecommunicatiediensten;
 • SIM-kaart: de chipkaart die, na plaatsing in een mobiel en/of vast Randapparaat, Contractant de mogelijkheid biedt gebruik te maken van de Aansluiting;
 • Telecommunicatiediensten: Vaste en/of mobiele Telecommunicatiediensten;
 • Verkeerskosten: De door Contractant verschuldigde vergoedingen die afhankelijk zijn van het gebruik van een Dienst en die bestaan uit vergoedingen voor het tot stand gebrachte of anderszins gerealiseerde telecommunicatieverkeer.

Artikel 33 Toepasselijkheid bijzondere voorwaarden

33.1 De in deze Afdeling opgenomen bepalingen zijn, naast de bepalingen van de Afdeling 1 Algemeen, van toepassing indien Gamma Communications Benelux diensten verricht op het gebied van Telecommunicatiediensten.

33.2 De bepalingen van deze Afdeling zijn onlosmakelijk verbonden met de bepalingen van de Afdeling Algemeen. Bij tegenstrijdigheid tussen de bepalingen van de Afdeling Algemeen en de bepalingen van de onderhavige Afdeling, prevaleren deze laatste.

Artikel 34 SIM-Kaarten

34.1 In geval van een Aansluiting ontvangt Contractant een SIM-kaart indien dit noodzakelijk is. De SIM-kaart blijft eigendom van Gamma Communications Benelux.

34.2 Contractant dient een SIM-kaart tegen onbevoegd gebruik, diefstal of beschadiging te beschermen en is verplicht de beveiligingscodes geheim te houden en deze niet in de directe nabijheid van de SIM-kaart te bewaren.

34.3 Gamma Communications Benelux is gerechtigd een aan Contractant ter beschikking gestelde SIM-kaart om te ruilen in verband met een wijziging van technische eigenschappen, technische veroudering van de desbetreffende SIM-kaart of wijziging naar een ander Netwerk. Gamma Communications Benelux of een van de Netwerken waarmee Gamma Communications Benelux zaken doet is eveneens gerechtigd de technische eigenschappen of instellingen van een aan Contractant ter beschikking gestelde SIM-kaart (op afstand) te wijzigen.

34.4 Na beëindiging van een Dienst dient een SIM-kaart onverwijld onbruikbaar te worden gemaakt door Contractant.

34.5 In geval van diefstal, vermissing, of (vermoeden van) gebruik tegen de wil van Contractant van een SIM-kaart of daarbij behorende beveiligingscodes, kan Contractant Gamma Communications Benelux verzoeken de Dienst te blokkeren. Blokkering vindt zo spoedig mogelijk plaats. Melding is gedurende 7 dagen per week mogelijk. Een verzoek tot blokkering dient direct na de ontdekking van de diefstal, vermissing of gebruik tegen de wil van Contractant aan Gamma Communications Benelux te worden gedaan.

Artikel 35 Nummertoekenning en Nummerbehoud

35.1 Ten behoeve van een Aansluiting dient Contractant te beschikken over één of meer nummers. Gamma Communications Benelux kent deze nummers aan Contractant toe. Bij een Telecommunicatiedienst waarbij nummerbehoud wordt aangeboden kan een nummer dat reeds door Contractant bij een andere aanbieder in gebruik is (en gebruikt mag worden voor de desbetreffende Aansluiting) worden behouden, indien de betreffende aanbieder aan nummerbehoud meewerkt. Gamma Communications Benelux kan hiervoor een vergoeding bij Contractant in rekening brengen.

35.2 Gamma Communications Benelux is gerechtigd een nummer te wijzigen in geval van wijzigingen in een nationaal nummerplan, wijzigingen in de nummertoewijzing door de daartoe bevoegde autoriteit, alsmede wijzigingen in een Dienst dan wel een Netwerk of in andere gevallen die nummerwijziging naar het oordeel van Gamma Communications Benelux noodzakelijk maken.

35.3 Gamma Communications Benelux zal een nummerwijziging op grond van de vorige bepaling niet eerder doorvoeren dan drie (3) maanden nadat de wijziging is bekend gemaakt, tenzij een eerdere wijziging in de gegeven omstandigheden naar het oordeel van Gamma Communications Benelux noodzakelijk is.

Artikel 36 Wijze van gebruik

36.1 Een Aansluiting mag slechts worden gebruikt in combinatie met een Randapparaat dat voldoet aan de daarvoor geldende wettelijke vereisten. Randapparaten kunnen verschillen in functionaliteiten, hetgeen gevolgen kan hebben voor de gebruiksmogelijkheden van Diensten, in het bijzonder van Contentdiensten.

36.2 Contractant draagt zorg voor aansluiting van het voor het gebruik van de Dienst benodigde Randapparatuur. Contractant is verplicht uitsluitend Randapparatuur te gebruiken die door Gamma Communications Benelux tevoren schriftelijk zijn geaccepteerd ten behoeve van het gebruik van de Dienst.

36.3 Alle gerealiseerde Verkeerskosten en andere kosten voortvloeiende uit het gebruik van de Aansluiting zijn, met inachtneming van Artikel 39, voor rekening van Contractant.

36.4 Indien het telecommunicatieverkeer hinder ondervindt van het gebruik van een Dienst of aangesloten Randapparaten, is Contractant verplicht aan de door Gamma Communications Benelux te geven voorschriften gevolg te geven en de daaraan verbonden financiële gevolgen te aanvaarden. Indien dit naar het oordeel van Gamma Communications Benelux noodzakelijk is kan Gamma Communications Benelux de Aansluiting, al dan niet met betrekking tot een specifieke Dienst, zonodig onverwijld (tijdelijk) geheel of gedeeltelijk buiten gebruik stellen.

36.5 Contractant kan gebruik maken van de mogelijkheid om de Aansluiting, eventueel met betrekking tot bepaalde Diensten, te gebruiken in een ander land (internationale roaming) in de gevallen waarin Gamma Communications Benelux of een leverancier van het betrokken Netwerk dat heeft aangegeven. Deze mogelijkheid en de daarbij behorende tarieven en voorwaarden kunnen verschillen per Dienst. Contractant kan gebruik maken van de diensten van de desbetreffende buitenlandse aanbieder, met inachtneming van de gebruiksmogelijkheden, kwaliteitskenmerken en voorschriften die door de betreffende aanbieder worden aangeboden. Gamma Communications Benelux aanvaardt geen aansprakelijkheid voor wat betreft de kwaliteit van de diensten van de betreffende aanbieder.

Artikel 37 SMS

37.1 Contractant staat er voor in dat niet via de Aansluiting ongevraagd grote hoeveelheden SMS-berichten met dezelfde of vergelijkbare in houd worden verstuurd, dan wel SMS-berichten ongevraagd en ongewenst naar een andere Aansluiting of naar aansluitingen van andere aanbieders worden verstuurd.

37.2 Het is Contractant niet toegestaan om handelingen te verrichten die leiden tot (de openbaarmaking van) een SMS-bericht, dan wel gebruik van een SMS-bericht, dat strafbaar is of jegens Gamma Communications Benelux dan wel derden onrechtmatig is.

37.3 SMS-berichten kunnen in omvang worden beperkt of niet (direct) worden getransporteerd indien dit voortvloeit uit de aard van de dienstverlening, de gebruikte technologie of het tegengaan van aanmerkelijke hoeveelheden ongevraagde SMS-berichten.

Artikel 38 Kwaliteitsniveau, onderhoud en storingen

38.1 Contractant erkent dat bij telecommunicatie de mogelijkheden om verbindingen op te bouwen en de kwaliteit en eigenschappen van verbindingen niet op elke plaats en op elk moment gelijk kunnen zijn.

38.2 Gamma Communications Benelux spant zich in om de dienstverlening zo ongestoord mogelijk te laten verlopen. Het is technisch echter onmogelijk om elke storing of beperking van de dienstverlening te voorkomen.

38.3 De Netwerken en Diensten worden onderhouden door de leveranciers van de Netwerken. Ten behoeve van onderhoud kan tijdelijk (een deel van) een Netwerk buiten gebruik worden gesteld.

38.4 Storingen worden zo spoedig mogelijk nadat zij aan Gamma Communications Benelux bekend zijn geworden doorgegeven aan de leveranciers van de Netwerken, onderzocht en naar beste kunnen opgeheven.

38.5 De kosten van storingsonderzoek en herstel komen in beginsel voor rekening van Gamma Communications Benelux. Deze kosten kunnen echter aan Contractant in rekening worden gebracht indien uit het onderzoek blijkt dat de storing zich bevindt in het Randapparaat dat wordt gebruikt, dan wel het gevolg is van enig handelen of nalaten door c.q. van Contractant dan wel de Eindgebruiker in strijd met hetgeen is overeengekomen.

Artikel 39 Tarieven en vergoedingen

39.1 Contractant is aan Gamma Communications Benelux vergoedingen verschuldigd voor de Diensten volgens de door Gamma Communications Benelux vastgestelde tarieven. De bedragen worden verhoogd met BTW en eventuele andere van overheidswege opgelegde heffingen.

39.2 De tarieven kunnen bestaan uit eenmalig verschuldigde bedragen, maandelijks of anderszins periodiek verschuldigde bedragen, Verkeerskosten en bedragen die zijn verschuldigd voor Aanvullende Diensten. De tarieven worden door Gamma Communications Benelux bekend gemaakt, onder meer via haar Website.

39.3 Gamma Communications Benelux kan eventuele vergoedingen die verschuldigd zijn voor het gebruik van Contentdiensten van derden op last van deze derden bij Contractant innen.

39.4 Voor zover maandelijks aan Gamma Communications Benelux verschuldigde bedragen ten behoeve van Diensten niet over een volle kalendermaand verschuldigd zijn, wordt voor elke dag 1/30 deel van het maandbedrag in rekening gebracht, tenzij daarvan in de Overeenkomst expliciet Schriftelijk wordt afgeweken.

39.5 Voor de bepaling van de verschuldigde bedragen zijn de gegevens van Gamma Communications Benelux of van de leveranciers van de Netwerken beslissend.

39.6 De tarieven voor het gebruik van een Aansluiting, eventueel met betrekking tot bepaalde Diensten, in een ander land (internationale roaming) staan niet vast. Contractant kan gebruik maken van de diensten van de desbetreffende buitenlandse aanbieder, onverminderd de mogelijkheid dat de prijs afwijkt van de tarieven van Gamma Communications Benelux.

Artikel 40 Levering en instandhouding van Contentdiensten

40.1 Gamma Communications Benelux en de leveranciers van de Netwerken zijn gerechtigd met betrekking tot de aard en omvang van het gebruik van een Contentdienst beperkingen te stellen, die voortvloeien uit voor de Contentdienst gebruikte technologie, de aard van de Contentdienst of de door de Contractant gebruikte Randapparaten. Deze beperkingen zullen door Gamma Communications Benelux worden aangegeven in het kader van een Aanbieding of anderszins. In dit kader is Gamma Communications Benelux in elk geval gerechtigd om:

 • dataverkeer dat wordt gerealiseerd of informatie die wordt uitgewisseld in het kader van gebruik van een Contentdienst, te beperken of niet (direct) te transporteren, indien dit voortvloeit uit de aard van de dienstverlening of de gebruikte technologie;
 • beperkingen te stellen aan de opslag-, verzend- of ontvangstmogelijkheden van berichten of informatie van of voor Contractant;
 • voor de Contractant bestemde berichten niet te transporteren in het kader van het tegengaan van grote hoeveelheden gelijktijdig verzonden berichten waarvan aannemelijk is dat zij niet door Contractant zijn aangevraagd.

40.2 In aanvulling op het gestelde in Artikel 40.1behoudt Gamma Communications Benelux zich het recht voor de Aansluiting of de bereikbaarheid van een Contentdienst (tijdelijk) te blokkeren of maatregelen te treffen ter voorkoming van (verdere) verspreiding van informatie of berichten of ter voorkoming van toegankelijkheid of het gebruik van een Contentdienst, indien:

 • Contractant handelt in strijd met het gestelde de Overeenkomst of de Algemene Voorwaarden;
 • Gamma Communications Benelux of de Netwerken waarmee Gamma Communications Benelux samenwerkt, zulks wordt medegedeeld op last van een daartoe bevoegde instantie.

Artikel 41 Overige bepalingen Contentdiensten

41.1 Gamma Communications Benelux staat niet in voor het slagen van transacties welke (mede) worden verricht met behulp van een Contentdienst.

41.2 Gamma Communications Benelux staat niet in voor de consequenties van de opslag van berichten of informatie door Contractant, al dan niet in of met behulp van het geheugen van zijn Randapparaat, in het bijzonder ten aanzien van het mogelijk automatisch genereren van dataverkeer of het automatisch doorsturen, veranderen of verloren gaan van door Contractant opgeslagen gegevens.

41.3 Gamma Communications Benelux wijst Contractant er, gelet op de aard van de dienstverlening en de gebruikte technologie, bovendien op dat:

 • het mogelijk is dat (sommige onderdelen van) Contentdiensten slechts gebruikt kunnen worden met één Randapparaat of een specifiek type Randapparaten;
 • bepaalde Contentdiensten automatisch dataverkeer kunnen genereren of automatisch bepaalde gegevens die zijn opgeslagen in of met behulp van het geheugen van een Randapparaat kunnen verzenden;
 • transmissie van bepaalde Contentdiensten meer dataverkeer dan het getransporteerde bestand als zodanig kan meebrengen.

Artikel 42 Regulering “Internationaal datagebruik”

42.1 Internationaal datagebruik is gemaximaliseerd tot € 50,- per Aansluiting, tenzij Contractant de limiet expliciet heeft verworpen.

42.2 Contractant is aan Gamma Communications Benelux onverkort gehouden de kosten voor internationaal datagebruik te vergoeden, tenzij het aan Gamma Communications Benelux te wijten is dat aan het in het voorgaande lid omschreven limiet geen uitvoering is gegeven.

Artikel 43 Garantie

43.1 Contractant erkent dat de uitvoering van Diensten negatief kan worden beïnvloed of tijdelijk of geheel niet beschikbaar kan zijn in verband met fysieke factoren (gebouwen, tunnels e.d.) en door atmosferische omstandigheden, storingen in de internetconnectie en problemen met de door Gamma Communications Benelux en/of Contractant gebruikte programmatuur. Gamma Communications Benelux is wegens zodanige omstandigheden nimmer jegens Contractant aansprakelijk voor schade of kosten. Gamma Communications Benelux staat niet in voor de ongestoorde beschikbaarheid van de Diensten.

AFDELING 4: BIJZONDERE VOORWAARDEN INTERNET

Artikel 44 Definities

44.1 In deze Afdeling wordt verstaan onder:

 • Aansluiting: de mogelijkheid om gebruik te maken van een Dienst met daarvoor geschikte apparatuur;
 • Account: de naam waarmee Contractant toegang krijgt tot internetapplicaties van Gamma Communications Benelux;
 • Accountgegevens: de gegevens die Gamma Communications Benelux verzamelt en bewaart om rekeningen te kunnen sturen aan Contractant, inclusief, indien van toepassing voor de facturering en voor zover mogelijk, verbruiksgegevens over dataverkeer;
 • E-mail adres: een op naam van Contractant gestelde adrescode, voor het uitwisselen van elektronische berichten via het internet;
 • Fair use: het redelijke gebruik door Contractant van dataverkeer, diskruimte en/of belasting van het Systeem, door Gamma Communications Benelux eventueel nader te preciseren in aanvullende voorwaarden bij diensten waarop dit van toepassing is;
 • Handleiding: Software en Documenten die Gamma Communications Benelux gedurende de overeenkomst aan Contractant beschikbaar stelt ten behoeve van toegang tot het Systeem en het internet;
 • Homepage: een op naam van Contractant gestelde internetpagina ofwel een titel- en introductiepagina van een website op het internet;
 • Inbelnummer: het telefoonnummer van Gamma Communications Benelux waarmee Contractant toegang tot het Systeem en het internet kan verkrijgen;
 • Internet Diensten: alle door Gamma Communications Benelux aangeboden online-diensten, waaronder e-mail, webhosting en domeinregistratie;
 • Log-in procedure: de procedure voorgeschreven door Gamma Communications Benelux teneinde Contractant in staat te stellen toegang te verkrijgen tot het Systeem en het internet;
 • Netiquette: de algemeen aanvaarde gedragsregels op het internet zoals vastgelegd in RFC 1855;
 • Netwerk: een samenstelling van technische voorzieningen voor dataverkeer waarvan Gamma Communications Benelux gebruik maakt voor de levering van Diensten. Gamma Communications Benelux is zelf geen eigenaar van een netwerk maar koopt capaciteit voor zijn Diensten in bij leveranciers van Netwerken;
 • Randapparaat: een zend- en/of ontvanginrichting, die als randapparaat geschikt is om door middel van een Aansluiting met een Netwerk verbonden te worden;
 • Schijfruimte: geheugenruimte die Gamma Communications Benelux aan een Contractant ter beschikking stelt bijvoorbeeld ten behoeve van het versturen en ontvangen van e-mail, het aanhouden van een homepage of website en overige Internet Diensten;
 • Systeem: Computer- en aanverwante Producten waarmee Gamma Communications Benelux Contractant toegang tot het internet verleent;
 • Website: een of meerdere geïntegreerde internetpagina’s, voorafgegaan door een homepage;
 • Verkeersgegevens: de overige gegevens die Contractant genereert op de systemen van Gamma Communications Benelux door gebruik te maken van de door Gamma Communications Benelux aangeboden diensten.

Artikel 45 Toepasselijkheid bijzondere voorwaarden

45.1 De in deze Afdeling opgenomen bepalingen zijn, naast de bepalingen van de Afdeling 1 Algemeen, van toepassing indien Gamma Communications Benelux diensten verricht op het gebied van Internet Diensten.

45.2 De bepalingen van deze Afdeling zijn onlosmakelijk verbonden met de bepalingen van de Afdeling Algemeen. Bij tegenstrijdigheid

tussen de bepalingen van de Afdeling Algemeen en de bepalingen van de onderhavige Afdeling, prevaleren deze laatste.

Artikel 46 Wijze van gebruik

46.1 Een Aansluiting mag slechts worden gebruikt in combinatie met een Randapparaat dat voldoet aan de daarvoor geldende wettelijke vereisten. Randapparaten kunnen verschillen in functionaliteiten, hetgeen gevolgen kan hebben voor de gebruiksmogelijkheden van Diensten, in het bijzonder van Contentdiensten.

46.2 Contractant draagt zorg voor Aansluiting van het voor het gebruik van de Dienst benodigde Randapparatuur. Contractant is verplicht uitsluitend Randapparatuur te gebruiken die door Gamma Communications Benelux tevoren schriftelijk zijn geaccepteerd ten behoeve van het gebruik van de Dienst.

46.3 Indien het dataverkeer hinder ondervindt van het gebruik van een Dienst of aangesloten Randapparaten, is Contractant verplicht aan de door Gamma Communications Benelux te geven voorschriften gevolg te geven en de daaraan verbonden financiële gevolgen te aanvaarden. Indien dit naar het oordeel van Gamma Communications Benelux noodzakelijk is kan Gamma Communications Benelux de Aansluiting, al dan niet met betrekking tot een specifieke Dienst, zonodig onverwijld (tijdelijk) geheel of gedeeltelijk buiten gebruik stellen.

Artikel 47 Verplichtingen van Contractant

47.1 Contractant onthoudt zich ervan overige Contractanten of internetgebruikers te hinderen bij gebruikmaking van de Internet Diensten dan wel schade toe te brengen aan het Systeem. Het is Contractant verboden processen of programma’s -al dan niet via het Systeem- op te starten waarvan Contractant weet of redelijkerwijs kan vermoeden dat zulks Gamma Communications Benelux, overige Contractanten of internetgebruikers hindert of schade toebrengt. Hierbij is nadrukkelijk ook indirecte schade inbegrepen door misconfiguratie aan de zijde van Contractant, bijvoorbeeld maar niet uitsluitend ‘open relaying’ door een verkeerd geconfigureerde mailserver. Het is Contractant slechts toegestaan processen of programma’s op te starten indien er een directe, door Gamma Communications Benelux toegestane verbinding met het Systeem bestaat.

47.2 Het is Contractant niet toegestaan het Systeem en de Schijfruimte te gebruiken voor handelingen en/of gedragingen die in strijd zijn met toepasselijke wettelijke bepalingen, de Neliquette, de richtlijnen van de Reclame Code Commissie, of de Algemene Voorwaarden. Hieronder vallen onder meer, maar niet uitsluitend, de navolgende handelingen en gedragingen:

 • spamming: het ongevraagd verzenden van grote hoeveelheden e-mail met dezelfde inhoud en/of het ongevraagd in grote aantallen nieuwsgroepen op het internet posten van een bericht met dezelfde inhoud. Hieronder is ook spam begrepen die via elke andere provider wordt verstuurd met referentie aan een website, e-mail adres of andere dienst van Gamma Communications Benelux;
 • het inbreuk plegen op auteursrechtelijk beschermde werken of het anderszins handelen in strijd met intellectuele eigendomsrechten van derden;
 • het openbaar maken of verspreiden van kinderpornografie;
 • seksuele intimidatie of het op andere wijze lastig vallen van personen;
 • hacken: het zonder toestemming binnendringen van andere computers of computersystemen op het internet.

47.3 Het is Contractant niet toegestaan zijn of haar account, de handleiding of andere uit de Overeenkomst voortvloeiende rechten aan derden over te dragen of aan derden in gebruik te geven, tenzij Gamma Communications Benelux hiervoor uitdrukkelijk Schriftelijke toestemming heeft gegeven. Onverminderd het voorafgaande is het Contractant wel toegestaan door een derde een website te laten ontwerpen, plaatsen en onderhouden. Contractant blijft wel verantwoordelijk voor het gebruik van zijn of haar account en wachtwoord.

47.4 Contractant draagt zorg voor de noodzakelijke hard- en software, configuratie, randapparatuur en verbindingen om toegang tot het Systeem mogelijk te maken.

47.5 Contractant is gebonden aan de hoeveelheid Schijfruimte zoals beschreven in de Overeenkomst. Contractant is ervoor verantwoordelijk dat deze hoeveelheid niet wordt overschreden. Bij overschrijding is Gamma Communications Benelux bevoegd, ten behoeve van een goed functioneren van door Gamma Communications Benelux aangeboden diensten informatie te verwijderen.

47.6 Contractant geeft bij deze toestemming aan Gamma Communications Benelux zijn of haar persoonsgegevens op te nemen in de persoonsregistratie van Gamma Communications Benelux welke benodigd is voor haar administratie en beheerstaken. Deze persoonsregistratie bevat zowel account- als verkeersgegevens en is slechts toegankelijk voor Gamma Communications Benelux en wordt niet aan derden verstrekt, tenzij Gamma Communications Benelux hiertoe krachtens de wet of een rechterlijke uitspraak verplicht is.

47.7 Contractant kan een verzoek doen tot inzage of verwijdering van de eigen Accountgegevens. Hij of zij kan dit vergezeld van een (kopie van) het (geldige) identiteitsbewijs of uittreksel van de Kamer van Koophandel per post of fax naar Gamma Communications Benelux sturen. Gamma Communications Benelux beantwoordt deze verzoeken kosteloos per email naar het Account. Contractant heeft tegen vergoeding tevens recht op beperkte inzage in de verkeers gegevens van het Account. Het gaat hierbij om de inlogtijdslippen van het eigen Account, tot maximaal 3 maanden voor het moment van aanvraag. Ook voor deze inzage is een kopie van een geldig identiteitsbewijs of uittreksel uit de Kamer van Koophandel vereist. Gamma Communications Benelux beantwoordt deze verzoeken binnen 5 Werkdagen per e-mail naar het Account. Gamma Communications Benelux vernietigt de paspoortkopieën onmiddellijk na gebruik. Bij sommige diensten bestaat de mogelijkheid tot inzage in het eigen dataverkeer, voorzover deze gegevens bekend zijn. Specifieke aanvullende voorwaarden hiervoor worden bij deze diensten apart bekend gemaakt.

Artikel 48 Diensten van derden

48.1 Voor veel Diensten is Gamma Communications Benelux afhankelijk van diensten of netwerken van derde partijen, bijvoorbeeld bij kabelinternet of ADSL. In dat geval sluit Contractant veelal twee verschillende overeenkomsten, 1 met Gamma Communications Benelux en 1 met de derde partij. Gamma Communications Benelux is niet aansprakelijk voor schade van welke aard of uit welken hoofde ook, veroorzaakt door diensten of netwerken van derde partijen, waaronder begrepen storingen in de netwerken of infrastructuur van derde partijen.

48.2 Gamma Communications Benelux verzorgt in opdracht van Contractanten tegen betaling van een vergoeding de registratie van domeinen bij de Stichting Internet Domeinregistratie Nederland. De keuze van de domeinnaam is voor rekening en risico van Contractant en Gamma Communications Benelux aanvaardt ter zake van keuze en gebruik van de domeinnaam geen enkele aansprakelijkheid.

Artikel 49 Beheer van het Systeem

49.1 Gamma Communications Benelux kan geen onbelemmerde toegang tot het Systeem en het internet garanderen, noch garanderen dat te allen tijde gebruik gemaakt kan worden van de Gamma Communications Benelux te leveren Internet Diensten.

49.2 Gamma Communications Benelux is gerechtigd zonder voorafgaande bekendmaking het Systeem (tijdelijk) buiten gebruik te stellen of het gebruik ervan te beperken voor zover dit noodzakelijk is voor het redelijkerwijs benodigde onderhoud of voor de noodzakelijk door Gamma Communications Benelux te verrichten aanpassingen of verbeteringen van het Systeem, zonder dat hierdoor een recht op schadevergoeding van Contractant jegens Gamma Communications Benelux ontstaat.

49.3 Gamma Communications Benelux is gerechtigd te allen tijde wijzigingen aan te brengen in de inbelnummers, in de log-in procedure, in het account en in de e-mail adressen, zonder dat hierdoor een recht op schadevergoeding van Contractant jegens Gamma Communications Benelux ontstaat. Gamma Communications Benelux zal in een dergelijk geval Contractant zo spoedig mogelijk op de hoogte stellen van de wijzigingen.

Bijlage 1: VERWERKERSOVEREENKOMST

Inleiding

Indien Gamma Communications Benelux, middels een aan haar gelieerde onderneming, bij de uitvoering van de Overeenkomst ten behoeve van Contractant Persoonsgegevens verwerkt, zijn in aanvulling op de Algemene Voorwaarden de onderstaande voorwaarden van toepassing. Gamma Communications Benelux conformeert zich aan alle toepasselijke wet- en regelgeving die in het kader van privacybescherming van belang is, in het bijzonder de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) en de Telecommunicatiewet. De toepasselijkheid van verwerkersovereenkomsten van Contractant wordt uitdrukkelijk van de hand gewezen. Deze bijlage kwalificeert als een verwerkersovereenkomst als bedoeld in artikel 28 AVG. Met betrekking tot de Persoonsgegevens die wij hierbij zullen Verwerken zijn wij aan te merken als “Verwerker” als bedoeld in de zin van EU Verordening 2016/679, de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). In deze Bijlage leggen we uit hoe wij aan onze verplichting voldoen.

Artikel 1 Definities

1 In deze Bijlage wordt een aantal begrippen gebruikt. De betekenis van die begrippen is hieronder verduidelijkt. De genoemde begrippen worden in deze Bijlage met een hoofdletter geschreven. Veelal wordt in de opsomming hieronder gebruik gemaakt van de definitie van het begrip uit de wet- en regelgeving op het gebied van privacy, de AVG:

AVG: Algemene Verordening Gegevensbescherming, inclusief de uitvoeringswet van deze verordening, Verordening 2016/679 betreffende de bescherming van natuurlijke personen in verband met de verwerking van persoonsgegevens en betreffende het vrije verkeer van die gegevens.

Betrokkene: Degene op wie een Persoonsgegeven betrekking heeft.

Verwerkingsverant- Een natuurlijke persoon of rechtspersoon, een overheidsinstantie, een dienst of een ander orgaan die/dat, alleen of samen woordelijke/ met anderen, het doel van en de middelen voor de verwerking van persoonsgegevens vaststelt.

Verantwoordelijke:

Verwerker: Een natuurlijke persoon of rechtspersoon, een overheidsinstantie, een dienst of een ander orgaan die/ dat ten behoeve van de

Verwerkingsverantwoordelijke persoonsgegevens verwerkt, zonder aan haar rechtstreeks gezag te zijn onderworpen.

Derden: Anderen dan Contractant en Gamma Communications Benelux en onze Medewerkers.

Medewerkers: Personen die werkzaam zijn bij Contractant of bij Gamma Communications Benelux en de daar aan gelieerde ondernemingen, ofwel in dienstbetrekking dan wel tijdelijk ingehuurd.

Onderaannemer: Een andere verwerker die door de Verwerker wordt ingezet om ten behoeve van de Verwerkingsverantwoordelijke specifieke verwerkingsactiviteiten te verrichten, ook wel sub-verwerker.

Persoonsgegevens: Alle informatie over een geïdentificeerde of identificeerbare natuurlijke persoon („de Betrokkene”) die in het kader van de “Onderliggende opdracht” wordt verwerkt; als identificeerbaar wordt beschouwd een natuurlijke persoon die direct of indirect kan worden geïdentificeerd, met name aan de hand van een identificator zoals een naam, een identificatienummer, locatiegegevens, een online identificator of van een of meer elementen die kenmerkend zijn voor de fysieke, fysiologische, genetische, psychische, economische, culturele of sociale identiteit van die natuurlijke persoon (artikel 4 (1) AVG).

Persoonsgegevens Persoonsgegevens waarbij verlies of onrechtmatige Verwerking kunnen van gevoelige aard: leiden tot (onder meer) stigmatisering of uitsluiting van Betrokkene, schade aan de gezondheid, financiële schade of tot (identiteit) fraude. Tot deze categorieën van persoonsgegevens moeten in ieder geval worden gerekend:

* Bijzondere persoonsgegevens;

* Gegevens over de financiële of economische situatie van de Betrokkene;

* (Andere) gegevens die kunnen leiden tot stigmatisering of uitsluiting van de Betrokkene;

* Gebruikersnamen, wachtwoorden en andere inloggegevens;

* Gegevens die kunnen worden misbruikt voor (identiteits-) fraude.

Bijzondere Dit zijn gegevens waaruit ras of etnische afkomst, politieke opvattingen, opvattingen, religieuze of levensbeschouwelijke Persoonsgegevens: overtuigingen, of het lidmaatschap van een vakbond blijken, en genetische gegevens, biometrische gegevens met het oog op de unieke identificatie van een persoon, gegevens over gezondheid, of gegevens met betrekking tot iemands seksueel gedrag of seksuele gerichtheid. Alsmede persoonsgegevens betreffende strafrechtelijke veroordelingen en strafbare feiten of daarmee verband houdende veiligheidsmaatregelen.

Datalek/ Inbreuk Een inbreuk op de beveiliging die per ongeluk of op onrechtmatige wijze leidt tot – of waarbij redelijkerwijs niet uit te sluiten valt op dat die kan leiden tot – de vernietiging, het verlies, de wijziging of de ongeoorloofde verstrekking van of de ongeoorloofde Persoonsgegevens: toegang tot doorgezonden, opgeslagen of anderszins verwerkte persoonsgegevens. (artikel 4 (12) AVG).

Meldplicht De verplichting tot het melden van Datalekken aan de Autoriteit Persoonsgegevens en (in sommige gevallen) aan Datalekken: Betrokkene(n).

Verwerken: Een bewerking of een geheel van bewerkingen met betrekking tot persoonsgegevens of een geheel van persoonsgegevens, al dan niet uitgevoerd via geautomatiseerde procedés, zoals het verzamelen, vastleggen, ordenen, structureren, opslaan, bijwerken of wijzigen, opvragen, raadplegen, gebruiken, verstrekken door middel van doorzending, verspreiden of op andere wijze ter beschikking stellen, aligneren of combineren, afschermen, wissen of vernietigen van gegevens.

Artikel 1.1 Doeleinden van de verwerking

 • Gamma Communications Benelux verbindt zich ertoe om onder de voorwaarden uit de Overeenkomst in opdracht van Contractant Persoonsgegevens te verwerken. Deze Persoonsgegevens worden verwerkt bij uitvoering van de Overeenkomst betreffende de levering van telefonie-, voiceen/of internet diensten. De verwerking zal uitsluitend plaatsvinden in het kader van het uitvoeren van de Overeenkomst alsmede voor de duur daarvan, plus die doeleinden die daarmee redelijkerwijs samenhangen.
 • Gamma Communications Benelux zal de Persoonsgegevens niet voor enig ander doel verwerken dan zoals door Contractant is vastgesteld. Contractant zal Gamma Communications Benelux Groep op de hoogte stellen van de verwerkingsdoeleinden voor zover deze niet reeds in deze Bijlage zijn genoemd.
 • Gamma Communications Benelux heeft geen zeggenschap over het doel en de middelen voor de verwerking. Gamma Communications Benelux neemt geen zelfstandige beslissingen over de ontvangst en het gebruik van deze gegevens, de verstrekking aan derden en de duur van de opslag van deze gegevens.
 • Gamma Communications Benelux verwerkt in opdracht van Contractant Persoonsgegevens, met dien verstande dat deze geen Bijzondere Persoonsgegevens, Genetische Persoonsgegevens, Biometrische Persoonsgegevens, Burgerservicenummers dan wel gegevens betreffende strafrechtelijke veroordelingen of strafbare feiten betreffen. Concreet zal Gamma Communications Benelux in opdracht van Contractant wel gegevens uit onderstaande categorieën verwerken:
 • Gebruikersgegevens: onder gebruikersgegevens wordt onder meer verstaan: naam, voornamen, voorletters, titulatuur, geslacht, geboortedatum, adres, postcode, woon-/vestigingsplaats, telefoonnummer(s), e-mailadres(sen), nationaliteit en bankrekeningnummer(s), inlognaam en wachtwoord indien gebruik wordt gemaakt van een persoonlijke digitale omgeving;
 • Verkeersgegevens: Als u gebruik maakt van onze diensten, verwerkt Gamma Communications Benelux ook verkeersgegevens die verband houden met dit gebruik maar die niet de inhoud van de communicatie zelf betreffen. Verkeersgegevens zijn kort samengevat gegevens die nodig zijn om bel- en internet- en televisieverkeer over een netwerk te vervoeren. In dat kader worden verkeersgegevens verwerkt en opgeslagen. Onder verkeersgegevens wordt onder meer verstaan:

(i) Vaste en mobiele telefoniegegevens zoals de datum, het tijdstip en de duur van de verbinding, uw eigen telefoonnummer en het telefoonnummer van degene met wie u belt, technische identificatiegegevens, IMSI- en IMEI-nummers, het aantal signalen dat uw telefoon uitzendt, locatiegegevens die nodig zijn om belverkeer over een netwerk te vervoeren;

(ii) Internetgegevens zoals datum, het tijdstip, de duur van een internetsessie, technische identificatiegegevens (zoals uw gebruikersnaam en wachtwoord) e-maildienst, de applicatieserver waarmee apps die u gebruikt verbinding maken, uw IP-adres, de route die uw dataverkeer heeft afgelegd over het netwerk, datavolume, de kwaliteit van uw verbinding (denk aan foutmeldingen) en locatiegegevens die nodig zijn om internetverkeer over een netwerk te vervoeren;

Verkeersgegevens worden verwijderd of geanonimiseerd zodra zij niet langer nodig zijn ten behoeve van de over brenging van communicatie, onverminderd artikel 11.5 tweede, derde en vijfde lid van de Telecommunicatiewet. Dat betekent dat de verkeersgegevens door Gamma Communications Benelux zullen worden verwijderd of geanonimiseerd indien deze niet meer voor de bedrijfsdoeleinden nodig zijn.

 • Locatiegegevens: onder locatiegegevens wordt onder meer verstaan met welke zendmast verbinding is gemaakt (bij mobiele verbindingen) en de locatie van de vaste aasluiting. Locatiegegevens geven bijvoorbeeld de locatie van mobiel of tablet aan. Om ervoor te zorgen dat u op elk moment gebruik kan maken van onze diensten verwerken wij automatisch uw locatiegegevens. Deze gegevens worden ook opgeslagen zolang wettelijk is toegestaan en zolang noodzakelijk voor de verwerkelijking van de doeleinden waarvoor de locatiegegevens worden verwerkt. Dat betekent dat locatiegegevens door Gamma Communications Benelux zullen worden verwijderd of geanonimiseerd indien deze niet meer voor de bedrijfsdoeleinden nodig zijn.
 • Deze Persoonsgegevens hebben betrekking op de in dit artikel bepaalde categorieën Betrokkenen. De Betrokkenen betreffen bijvoorbeeld (mede afhankelijk van de door Contractant afgenomen Diensten): – personen die gebruik maken van de Dienst; – inloggen op de website; – personen die Persoonsgegevens in een contactformulier invullen; – personen die Persoonsgegevens ter Verwerking ter beschikking stellen aan Contractant; – en andere mogelijke categorieën Betrokkenen wiens Persoonsgegevens middels de Dienst worden Verwerkt.

Artikel 1.2 Toepasselijkheid en looptijd

 • Deze Overeenkomst treedt in werking op de datum waarop de Onderliggende opdracht van kracht wordt en eindigt op het moment dat Gamma Communications Benelux geen Persoonsgegevens meer onder zich heeft welke zij in het kader van de Onderliggende Opdracht voor Contractant verwerkt. Het is niet mogelijk om deze Overeenkomst tussentijds op te zeggen.
 • Artikel 1.6 en 1.7 van deze Overeenkomst blijven gelden, ook nadat de Overeenkomst (of de Onderliggende opdracht) is geëindigd.

Artikel 1.3 Verwerking

 • Gamma Communications Benelux verwerkt de Persoonsgegevens uitsluitend op de manier die met Contractant is afgesproken in de Onderliggende opdracht. Dit Verwerken doet Gamma Communications Benelux niet langer of uitgebreider dan noodzakelijk voor de uitvoering van deze Onderliggende opdracht. De Verwerking vindt plaats volgens de schriftelijke instructies van Contractant, tenzij Gamma Communications Benelux op grond van de wet- of regelgeving verplicht is om anders te handelen. Indien een instructie, naar de mening van Gamma Communications Benelux, een inbreuk maakt op de AVG stelt Gamma Communications Benelux Contractant daarvan onmiddellijk in kennis.
 • De Verwerking vindt plaats onder verantwoordelijkheid van Contractant. Gamma Communications Benelux heeft geen zeggenschap over het doel en de middelen van de Verwerking en neemt geen beslissingen over zaken als het gebruik van Persoonsgegevens, de bewaartermijn van de voor Contractant verwerkte Persoonsgegevens en het verstrekken van Persoonsgegevens aan Derden. Contractant draagt er zorg voor het doel en de middelen van de Verwerking van de Persoonsgegevens duidelijk vast te stellen. De zeggenschap over de Persoonsgegevens berust nooit bij Gamma Communications Benelux. Als Gamma Communications Benelux een zelfstandige verplichting mocht hebben op basis van wettelijke voorschriften, dan leeft Gamma Communications Benelux Groep deze verplichting na.
 • Contractant is wettelijk verplicht de vigerende wet- en regelgeving op het gebied van privacy na te leven. In het bijzonder dient Contractant vast te stellen of er sprake is van een rechtmatige grondslag voor het Verwerken van de Persoonsgegevens. Gamma Communications Benelux zorgt ervoor dat zij voldoet aan de op haar als Verwerker van toepassing zijnde regelgeving op het gebied van de Verwerking van Persoonsgegevens en de afspraken gemaakt in deze Overeenkomst.
 • Gamma Communications Benelux zorgt ervoor dat alleen zij zelf en haar Medewerkers toegang hebben tot de Persoonsgegevens. De uitzondering hierop is opgenomen in de hieropvolgende bullit. Gamma Communications Benelux beperkt de toegang tot Medewerkers voor wie de toegang noodzakelijk is voor hun werkzaamheden, waarbij de toegang beperkt is tot Persoonsgegevens die deze Medewerkers nodig hebben voor hun werkzaamheden.

Gamma Communications Benelux zorgt er bovendien voor dat de Medewerkers die toegang hebben tot de Persoonsgegevens een juiste en volledige instructie hebben gekregen over de omgang met Persoonsgegevens en dat zij bekend zijn met de verantwoordelijkheden en wettelijke verplichtingen.

 • Gamma Communications Benelux werkt samen met Onderaannemers voor het uitvoeren van bepaalde werkzaamheden die voortvloeien uit de Onderliggende opdracht, bijvoorbeeld als deze Onderaannemers over specialistische kennis of middelen beschikken. Als het inschakelen van Onderaannemers tot gevolg heeft dat deze Persoonsgegevens gaan Verwerken dan zal Gamma Communications Benelux die Onderaannemers (schriftelijk) de verplichtingen uit deze Overeenkomst opleggen. Contractant verleent Gamma Communications Benelux hierbij een algemene toestemming om bij de verwerking derden (subverwerkers) in te schakelen. Op verzoek van Contractant zal Gamma Communications Benelux Contractant zo spoedig mogelijk informeren over de door haar ingeschakelde subverwerkers.
 • Voor zover mogelijk verleent Gamma Communications Benelux Contractant bijstand bij het vervullen van haar verplichtingen om verzoeken om uitoefening van rechten van Betrokkenen af te handelen. Als Gamma Communications Benelux (rechtstreeks) verzoeken ontvangt van Betrokkene(n) om uitoefening van hun rechten (bijvoorbeeld inzage, wijziging of verwijdering van Persoonsgegevens), dan zendt Gamma Communications Benelux deze verzoeken door naar Contractant. Contractant handelt deze verzoeken zelf af, waarbij Gamma Communications Benelux Contractant natuurlijk behulpzaam kan zijn als Gamma Communications Benelux in het kader van de Onderliggende opdracht toegang heeft tot deze Persoonsgegevens. Hiervoor kan Gamma Communications Benelux kosten in rekening brengen.
 • Gamma Communications Benelux zal de Persoonsgegevens alleen Verwerken binnen de EU, tenzij Gamma Communications Benelux hierover met Contractant andere afspraken heeft gemaakt. Deze afspraken leggen Partijen schriftelijk vast, of per e-mail.
 • Als Gamma Communications Benelux een verzoek krijgt om Persoonsgegevens ter beschikking te stellen dan doet Gamma Communications Benelux dit alleen als het verzoek is gedaan door een daartoe bevoegde instantie. Bovendien beoordeelt Gamma Communications Benelux eerst of het verzoek bindend is, of dat Gamma Communications Benelux op grond van gedrags- en beroepsregels aan het verzoek moet voldoen. Als er strafrechtelijke of andere juridische belemmeringen zijn, dan stelt Gamma Communications Benelux Groep Contractant op de hoogte van het verzoek. Gamma Communications Benelux probeert dat op zodanig korte termijn te doen, dat het voor Contractant mogelijk is om eventuele rechtsmiddelen tegen de verstrekking van de Persoonsgegevens in te stellen. Als Gamma Communications Benelux Contractant op de hoogte stelt dan overleggen Partijen over de wijze waarop en welke gegevens Gamma Communications Benelux ter beschikking zal stellen.

Artikel 1.4 Beveiligingsmaatregelen

 • Gamma Communications Benelux staat er niet voor in dat de beveiliging onder alle omstandigheden doeltreffend is. Gamma Communications Benelux zal zich inspannen om de beveiliging te laten voldoen aan een niveau dat, gelet op de stand van de techniek, de uitvoeringskosten van de beveiligingsmaatregelen, de aard, omvang en de context van de verwerkingen, de doeleinden en het beoogd gebruik van de Dienst, de verwerkingsrisico’s en de qua waarschijnlijkheid en ernst van de risico’s met betrekking tot de rechten en vrijheden van Betrokkenen, zij gezien het beoogd gebruik van de Dienst mocht verwachten, niet onredelijk.
 • Contractant heeft zich goed geïnformeerd over de beveiligingsmaatregelen die Gamma Communications Benelux heeft genomen en is van mening dat deze maatregelen een beveiligingsniveau hebben dat past bij de aard van de Persoonsgegevens en de omvang, context, doeleinden en risico’s van de Verwerking.
 • Gamma Communications Benelux informeert Contractant als een van de beveiligingsmaatregelen substantieel wijzigt.
 • Gamma Communications Benelux biedt passende waarborgen voor de toepassing van de technische en organisatorische beveiligingsmaatregelen met betrekking

tot de te verrichten Verwerkingen.

Artikel 1.5 Datalekken

 • ls er sprake is van een Datalek dan stelt Gamma Communications Benelux Contractant daarvan op de hoogte binnen 48 uur nadat Gamma Communications Benelux dit Datalek heeft ontdekt, of zo snel mogelijk nadat Gamma Communications Benelux daarover door haar onderaannemers is geïnformeerd. Nadere afspraken over de wijze waarop, zijn opgenomen in artikel 1.11 van deze Overeenkomst. Gamma Communications Benelux voorziet Contractant van die informatie die Contractant redelijkerwijs nodig heeft om – indien nodig – een juiste en volledige melding te doen aan de Autoriteit Persoonsgegevens en eventueel de Betrokkene(n) in het kader van de Meldplicht Datalekken c.q. Gamma Communications Benelux zendt de melding van haar onderaannemer aan Contractant door. Ook van de door Gamma Communications Benelux, of haar onderaannemer, naar aanleiding van het Datalek genomen maatregelen houdt Gamma Communications Benelux Contractant op de hoogte.
 • De melding van Datalekken aan de Autoriteit Persoonsgegevens en (eventueel) Betrokkene(n) is altijd de eigen verantwoordelijkheid van Contractant.
 • Het (bij)houden van een register van Datalekken is altijd de eigen verantwoordelijkheid van Contractant.

Artikel 1.6 Geheimhoudingsplicht

 • Gamma Communications Benelux houdt de van Contractant verkregen Persoonsgegevens geheim en verplicht haar medewerkers, via de arbeidsovereenkomst, en eventuele Onderaannemers, middels contractuele afspraken, ook tot geheimhouding.
 • Deze geheimhoudingsplicht is niet van toepassing: – voor zover Contractant uitdrukkelijke toestemming heeft gegeven om de informatie aan derden te verschaffen; of – indien het verstrekken van de informatie aan derden logischerwijs noodzakelijk is voor de uitvoering van de Overeenkomst of deze Bijlage; of – indien er een wettelijke verplichting en/of een rechterlijk bevel bestaat om de informatie aan een derde te verstrekken; of – ten aanzien van derden waaraan Persoonsgegevens in hun hoedanigheid als subverwerker worden verstrekt.

Artikel 1.7 Aansprakelijkheid

 • Contractant staat er voor in dat de Verwerking van Persoonsgegevens op basis van deze Overeenkomst niet onrechtmatig is en geen inbreuk maakt op de rechten van Betrokkene(n).
 • Gamma Communications Benelux is niet aansprakelijk voor schade die het gevolg is van het door Contractant niet naleven van de AVG of andere wet- of regelgeving. Contractant vrijwaart Gamma Communications Benelux ook voor aanspraken van Derden op grond van zulke schade. De vrijwaring geldt niet alleen voor de schade die Derden hebben geleden (materieel maar ook immaterieel), maar ook voor de kosten die Gamma Communications Benelux in verband daar mee moeten maken, bijvoorbeeld in een eventuele juridische procedure, en de kosten van eventuele boetes die aan Gamma Communications Benelux worden opgelegd ten gevolge van het handelen door Contractant.
 • De in de Onderliggende opdracht overeengekomen beperking van aansprakelijkheid van Gamma Communications Benelux is van kracht op de verplichtingen zoals opgenomen in deze Overeenkomst, met dien verstande dat een of meerdere schadevorderingen uit hoofde van deze Overeenkomst en/of de Onderliggende opdracht nimmer tot overschrijding van de beperking kan leiden.

Artikel 1.8 Overdraagbaarheid Overeenkomst

 • Het is voor Contractant, behalve indien tussen Partijen schriftelijk anders afgesproken, niet toegestaan om deze Overeenkomst en de rechten en de plichten die samenhangen met deze Overeenkomst over te dragen aan een ander.

Artikel 1.9 Beëindiging en teruggave/ vernietiging Persoonsgegevens

 • Als de Onderliggende opdracht wordt beëindigd dan zal Gamma Communications Benelux de door Contractant verstrekte Persoonsgegevens aan Contractant overdragen of – op verzoek van Contractant – vernietigen. Gamma Communications Benelux zal uitsluitend een kopie van de Persoonsgegevens bewaren als hiertoe op grond van wet- of regelgeving een verplichting op rust.
 • De kosten van het verzamelen en overdragen van Persoonsgegevens bij het eindigen van de Onderliggende opdracht zijn voor rekening van Contractant. Datzelfde geldt voor de kosten van de vernietiging van de Persoonsgegevens. Gamma Communications Benelux kan op verzoek vooraf een kosteninschatting geven.

Artikel 1.10 Aanvullingen en wijziging Overeenkomst

 • Gamma Communications Benelux behoudt zich het recht voor om de bepalingen uit de Algemene Voorwaarden inclusief haar Bijlagen te wijzigen. Zie artikel 2.4 van afdeling 1 Algemene Voorwaarden.
 • Een wijziging in de verwerkte Persoonsgegevens of in de betrouwbaarheidseisen, de privacyregelgeving of uw eisen kan aanleiding zijn om deze Overeenkomst aan te vullen of te wijzigen. Indien dit leidt tot significante aanpassingen in de onderliggende opdracht, of wanneer Gamma Communications Benelux niet kan voorzien in een passend niveau van bescherming, kan dit voor Gamma Communications Benelux reden zijn om de Onderliggende opdracht te beëindigen.

Artikel 1.11 Slotbepalingen

 • Gamma Communications Benelux stelt op verzoek aan Contractant alle informatie ter beschikking die nodig is om de nakoming van de in deze Overeenkomst neergelegde verplichtingen aan te tonen. Wij maken, onder voorwaarden, audits mogelijk, waaronder inspecties, door U of een door U gemachtigde controleur en dragen er aan bij. De kosten van dergelijke verzoeken, audits of inspecties zijn voor Uw rekening. Ook eventuele audits bij Onderaannemers zijn voor Uw rekening.
 • Partijen werken desgevraagd samen met de toezichthoudende autoriteit bij het vervullen van haar taken.
 • Gamma Communications Benelux zal Contractant, op diens verzoek daartoe, de noodzakelijke medewerking verlenen bij het nakomen van diens plichten conform de AVG, waaronder mede doch niet uitsluitend diens beveiligingsplicht, de meldplicht datalekken, het uitvoeren van een gegevensbeschermingseffectbeoordeling en een voorafgaande raadpleging bij de toezichthouder bij een Verwerking met een hoog risico. De door Gamma Communications Benelux redelijkerwijs gemaakte of te maken kosten in verband met de voornoemde medewerking zullen door Contractant worden vergoed
 • Op deze Overeenkomst is Nederlands recht van toepassing, de Nederlandse rechter is bevoegd kennis te nemen van alle geschillen die voortvloeien uit of samenhangen met deze Overeenkomst.
 • Deze Overeenkomst is ondergeschikt aan de Onderliggende Opdracht waarvan zij onlosmakelijk onderdeel uitmaakt, behalve wanneer inconsistentie optreedt tussen de Onderliggende Opdracht en deze Overeenkomst betreffende aangelegenheden betrekking hebbend op het verwerken van persoonsgegevens. In deze gevallen prevaleert hetgeen hierover in deze Overeenkomst is opgenomen. Wanneer de Onderliggende Opdracht eindigt, eindigt ook deze Overeenkomst.
 • Als één of meerdere bepalingen in deze Overeenkomst niet geldig blijken te zijn, dan heeft dit geen gevolgen voor de geldigheid van de andere bepalingen in deze Overeenkomst. Gamma Communications Benelux treedt dan met Contractant in overleg om Gezamenlijk een nieuwe bepaling op te stellen. Deze bepaling zal zoveel als mogelijk in de geest zijn van de ongeldige bepaling, maar dan uiteraard zo vormgegeven dat de bepaling wel geldig is.
 • Mededelingen in het kader van deze Overeenkomst (inclusief mededelingen in het kader van artikel 1.5 – Datalekken) zullen door U worden gedaan aan onze Privacy Security Officer op emailadres datalekken@Gamma Communications Beneluxgroep.nl.

Versie 25-5-2018 Op al onze handelingen zijn onze Algemene Voorwaarden van toepassing zoals gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel te

Amstelveen onder nummer KVK 27342987 en sindsdien enige malen zijn gewijzigd. Deze worden u op verzoek kosteloos digitaal verstrekt.

SECTIE II Business Partners, Dealers en Distributeurs

Bijlage 2: SUB-VERWERKERSOVEREENKOMST

Deze Sub-verwerkersovereenkomst wordt gesloten tussen Gamma Communications Benelux B.V., of een aan haar gelieerde onderneming, en een ten behoeve van de door Gamma Communications Benelux aan klanten aan te bieden Diensten ingeschakelde Partner(s), in deze overeenkomst ook “Sub-Verwerker” genoemd. Deze bijlage kwalificeert als een verwerkersovereenkomst als bedoeld in artikel 28 AVG.

Dit in aanmerking nemende dat:

 • Gamma Communications Benelux overeenkomsten sluit met haar klanten voor de levering van communicatiediensten. Deze diensten betreffen de aansluiting op een elektronische communicatiedienst en/of de aansluiting op een communicatienetwerk, waaronder tevens doch niet uitsluitend de aansluiting op een mobiel en/of vast telefoonnetwerk en/of het internet (“de Klant-Overeenkomst”);
 • Gamma Communications Benelux, middels een aan haar gelieerde onderneming, bij de uitvoering van de Overeenkomst ten behoeve van haar klanten Persoons gegevens verwerkt, en zich hierbij conformeert aan alle toepasselijke wet- en regelgeving die in het kader van privacybescherming van belang is, in het bijzonder de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) en de Telecommunicatiewet;
 • Gamma Communications Benelux hierin de rol van ‘Verwerker’, als bedoeld in de zin van EU Verordening 2016/679 vervult (artikel 4 van de Algemene Verordening Gegevensbescherming/General Data Protection Regulation (‘AVG/GDPR’);
 • Gamma Communications Benelux (een deel van) de aan de klanten te leveren diensten wenst uit te besteden aan Partner en daartoe met Partner een overeenkomst (“de Partnerovereenkomst”) heeft gesloten.
 • Er in het kader van de Partnerovereenkomst geheel of gedeeltelijke verwerking van persoonsgegevens van klanten van Gamma Communications Benelux zal plaatsvinden;
 • Partner bij de verwerking van die persoonsgegevens is aan te merken als Sub-verwerker die onder verantwoordelijkheid van Gamma Communications Benelux gemachtigd is om de persoonsgegevens te verwerken;
 • De klanten van Gamma Communications Benelux zijn aan te merken als Verwerkingsverantwoordelijke in de zin van artikel 4 van de AVG/GDPR;
 • Gamma Communications Benelux en Partner in aanvulling op de Partnerovereenkomst in deze overeenkomst de afspraken inzake de verwerking van persoonsgegevens schriftelijk vastleggen; komen overeen als volgt:

Artikel 1 Definities

1.1 Betrokkene is degene op wie een Persoonsgegeven betrekking heeft.

1.2 Sub-Verwerkersovereenkomst is de onderhavige overeenkomst en onlosmakelijk onderdeel vormend van de Partnerovereenkomst.

1.3 Gevoelige gegevens zijn Persoonsgegevens die vallen in de categorie van bijzondere persoonsgegevens als bedoeld in de AVG/GDPR.

1.4 Datalek is een inbreuk op de beveiliging als bedoeld in de Wet Meldplicht Datalekken en de AVG/GDPR.

1.5 Dienst is de door Gamma Communications Benelux onder de Klantovereenkomst te leveren dienst aan haar klanten.

1.6 Gebruiker is de aan Verwerkingsverantwoordelijke klant verbonden (natuurlijke) persoon die geautoriseerd is tot gebruik van de Dienst.

1.7 Partner is de rechtspersoon zijnde een business partner, dealer of distributeur waarmee de Gamma Communications Benelux samenwerkt om aan Contractant haar Diensten te kunnen leveren. Wanneer in deze overeenkomst over Partner wordt gesproken worden ook haar Medewerkers bedoeld.

1.8 Onderaannemer is een partij die door Sub-Verwerker is ingeschakeld om te ondersteunen bij het uitvoeren van haar werkzaamheden onder de Partnerovereenkomst. Indien Onderaannemer in opdracht van Sub-Verwerker Persoonsgegevens verwerkt, is Onderaannemer ook aan te merken als Sub-Verwerker.

1.9 Persoonsgegeven(s) zal de betekenis hebben die daaraan in artikel 4 van de AVG/GDPR is gegeven en zijn de persoonsgegevens die door Sub-Verwerker worden verwerkt.

1.10 Verwerking is elke handeling met betrekking tot Persoonsgegevens, waaronder in ieder geval het verzamelen, bewaren en opslaan, gebruiken en bewerken.

1.11 Verwerkingsverantwoordelijke is de klant van Gamma Communications Benelux die de beschikking en controle heeft over en de verantwoordelijkheid heeft voor de Persoonsgegevens.

Artikel 2 Algemeen

2.1 Partner in hoedanigheid van Sub-Verwerker verbindt zich onder de voorwaarden van deze Sub-Verwerkersovereenkomst om onder verantwoordelijkheid van Gamma Communications Benelux, in hoedanigheid van Verwerker, Persoonsgegevens te verwerken. Sub-Verwerker zal de Persoonsgegevens conform de instructies van Verwerker verwerken op behoorlijke en zorgvuldige wijze en in overeenstemming met de AVG/GDPR en aanverwante privacy wet- en regelgeving betreffende de verwerking van Persoonsgegevens.

2.2 Indien het op grond van gewijzigde privacy wet- en/of regelgeving noodzakelijk is dat de bedrijfsvoering of de door Sub-Verwerker gebruikte systemen moeten worden aangepast, dan komen de kosten daarvan voor rekening van Sub-Verwerker, tenzij de aanpassingen uitsluitend voor Verwerker of haar klant moeten worden uitgevoerd, in welk geval Verwerker de redelijke kosten voor deze aanpassingen zal vergoeden.

2.3 Verwerking door Sub-Verwerker zal uitsluitend plaatsvinden voor zover noodzakelijk om de werkzaamheden onder de Partnerovereenkomst te verrichten en om Verwerker in staat te stellen de Dienst zoals omschreven in de Klantovereenkomst te verlenen. Alleen de in Bijlage I omschreven categorieën van Persoonsgegevens zullen worden verwerkt. Op eerste verzoek van Verwerker verstrekt Sub-Verwerk er een overzicht van haar medewerkers die bij de (Sub)Verwerking betrokken zijn.

2.4 Sub-Verwerker zal Persoonsgegevens die haar in het kader van de Partnerovereenkomst ter beschikking zijn gesteld niet langer bewaren dan noodzakelijk is (i) voor de uitvoering van de Partnerovereenkomst; of (ii) om een op haar rustende wettelijke verplichting na te komen.

2.5 Sub-Verwerker zal de Persoonsgegevens uitsluitend (i) gebruiken en verwerken voor zover nodig in het kader van de uitvoering van de Partnerovereenkomst en/of (ii) slechts verwerken in opdracht en volgens de instructies van Verwerker. Sub-Verwerker zal de Persoons gegevens, niet voor eigen doeleinden gebruiken.

2.6 Indien en voor zover er sprake is van tegenstrijdige bepalingen in de Partnerovereenkomst en deze Sub-Verwerkersovereenkomst, zullen de bepalingen van de Sub-Verwerkersovereenkomst prevaleren.

Artikel 3 Beveiliging

3.1 Sub-Verwerker hanteert passende technische en organisatorische maatregelen om Persoonsgegevens te beveiligen tegen verlies of onrechtmatige Verwerking. Deze maatregelen waarborgen, rekening houdend met de stand van de techniek en de kosten van de tenuitvoerlegging daarvan, een passend beveiligingsniveau gelet op de risico’s die de Verwerking en de aard van de te beschermen Persoonsgegevens meebrengen.

3.2 Sub-verwerker verklaart dat de genomen maatregelen in ieder geval voldoen aan de beveiligingseisen op grond van de AVG/GDPR. Op eerste verzoek van de Verwerker zal Sub-Verwerker schriftelijk informatie aanleveren met betrekking tot de door haar genomen maatregelen ter beveiliging van de Persoonsgegevens.

Artikel 4 Beveiligingsinbreuken

4.1 In het geval van een (i) Datalek; (ii) schending van beveiligingsmaatregelen; of (iii) verlies van Persoonsgegevens zal Sub-Verwerker de Verwerker direct, doch uiterlijk binnen 24 uur na de eerste ontdekking van het incident, informeren aan datalekken@Gamma Communications Beneluxgroep.nl, een en ander conform de handleiding Meldplicht Datalekken. Sub-Verwerker zal alle redelijkerwijs benodigde maatregelen treffen om (verdere) onrechtmatige Verwerking of onbevoegde kennisneming te voorkomen, beperken en/of te beëindigen.

4.2 Sub-Verwerker zal op verzoek van Verwerker meewerken aan het informeren van (i) de Verwerkingsverantwoordelijke klant, (ii) de bevoegde autoriteiten en (iii) Betrokkene(n).

4.3 Indien het gebruik van Onderaannemers is toegestaan zal Sub-Verwerker schriftelijke afspraken met Onderaannemers over het melden van incidenten aan Sub-Verwerker, die de Sub-Verwerker en Verwerker in staat stellen verplichtingen in het geval van een incident zoals beschreven in artikel 4.1 te kunnen nakomen.

Artikel 5 Inzet van onderaannemers

5.1 Zonder uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van Verwerker zal Sub-verwerker geen Onderaannemers inschakelen bij de Verwerking van Persoonsgegevens. Indien toestemming wordt verleend zal dat alleen op voorwaarde zijn dat Sub-Verwerker een schriftelijke overeenkomst met de desbetreffende Onderaannemer heeft gesloten met daarin de verplichting voor de Onderaannemer te handelen in overeenstemming de bepalingen uit deze Sub- Verwerkersovereenkomst. Verwerker heeft recht op inzage in de met de Onderaannemer gemaakte afspraken voor zover zij betrekking hebben op de Verwerking van Persoonsgegevens van Verwerker en mag die afspraken ook ter inzage geven aan haar Verwerkingsverantwoordelijke klant.

5.2 De door Verwerker gegeven toestemming laat onverlet de verantwoordelijkheid en aansprakelijkheid van Sub-Verwerker voor de nakoming van de Sub-Verwerkersovereenkomst.

Artikel 6 Audit

6.1 Sub-Verwerker is verplicht mee te werken, aan een, op verzoek van Verwerker of Verwerkingsverantwoordelijke, door onafhankelijke IT-auditor of deskundige uit te voeren onderzoek, om vast te stellen of Sub-Verwerker voldoende technische en organisatorische  maatregelen als bedoeld in artikel 3.1. heeft genomen ter bescherming van de vertrouwelijkheid, integriteit, beschikbaarheid en beveiliging van Persoonsgegevens zoals omschreven in deze Sub-Verwerkersovereenkomst.

6.2 Sub-Verwerker is alleen gehouden medewerking te verlenen aan een in artikel 6.1 bedoelde audit, indien de onafhankelijke auditor een voor Sub-Verwerker acceptabele geheimhoudings-overeenkomst heeft getekend en zich heeft verplicht de resultaten van de audit alleen aan Sub-Verwerker en aan de Verwerker en/of de Verwerkingsverantwoordelijke ter beschikking te stellen.

6.3 Wanneer tijdens een audit wordt vastgesteld dat Sub-Verwerker niet aan het bepaalde in de Sub-Verwerkersovereenkomst voldoet, zal Sub-Verwerker alle redelijkerwijs noodzakelijke maatregelen nemen om te zorgen dat zij hieraan alsnog voldoet.

6.4 Partijen dragen ieder haar eigen kosten ten aanzien van de uit te voeren audit tenzij, uit de auditresultaten blijkt dat Sub-verwerker in gebreke is gebleven. In dat geval betaalt Sub-verwerker de door Verwerker, of door haar ingeschakelde onafhankelijke IT-auditor, gemaakte kosten.

Artikel 7 Grensoverschrijdend verkeer

7.1 Sub-Verwerker garandeert dat iedere Verwerking van Persoonsgegevens welke door of namens Sub-Verwerker (met inbegrip van de door haar ingeschakelde Onderaannemers) wordt verricht, steeds binnen de Europese Unie zal plaatsvinden of (maar dan alleen na verkregen schriftelijke toestemming van Verwerker) in landen buiten de Europese Unie als die landen een passend beschermingsniveau hebben, vergelijkbaar met de privacy-waarborgen die gelden binnen de Europese Unie.

Artikel 8 Opsporingsverzoeken

8.1 Indien Sub-Verwerker een verzoek of een bevel van een Nederlandse of buitenlandse toezichthouder, overheidsinstantie of een opsporings-, strafvorderings- of nationale veiligheidsinstantie ontvangt om (inzage in) Persoonsgegevens te verschaffen, dan zal Sub-Verwerker de Verwerker daarvan meteen in kennis stellen. Bij de behandeling van het verzoek of bevel zal Sub-Verwerker alle instructies van Verwerker opvolgen of de behandeling van het verzoek of bevel geheel of gedeeltelijk aan Verwerker overdragen.

8.2 Indien het Sub-Verwerker op grond van het verzoek of bevel verboden is Verwerker daarvan in kennis te stellen, dan zal Sub-Verwerker de belangen van Verwerker, Verwerkingsverantwoordelijke en Betrokkene behartigen door in ieder geval alleen aan het bevel of verzoek mee te werken als zij daartoe naar Nederlands recht verplicht is en alsdan nooit meer Persoonsgegevens verstrekken dan strikt noodzakelijk is.

Artikel 9 Informeren van betrokkenen

9.1 Sub-Verwerker zal medewerking verlenen opdat Verwerker haar Verwerkingsverantwoordelijke klant in staat kan stellen te voldoen aan de wettelijke verplichtingen in het geval dat een Betrokkene zijn rechten uitoefent op grond van de AVG/GDPR of andere toepasselijke regelgeving betreffende de verwerking van Persoonsgegevens.

9.2 Indien een Betrokkene met betrekking tot de uitvoering van zijn rechten contact opneemt met Sub-Verwerker, dan zal Sub-Verwerker alvorens nadere stappen te ondernemen, zo snel mogelijk contact met Verwerker opnemen met een verzoek om nadere instructies.

Artikel 10 Maatregelen toezichthouder & vrijwaring

10.1 Sub-Verwerker en Verwerker vrijwaren elkaar over en weer voor alle aanspraken van derden, daaronder begrepen Betrokkenen, die jegens Verwerker of Sub-Verwerker mochten worden ingesteld wegens schending van de AVG/GDPR of andere toepasselijke regelgeving van Persoonsgegevens, voor zover die aanspraken aan Sub-Verwerker respectievelijk Verwerker zijn toe te rekenen.

10.2 Indien de toezichthouder in het kader van haar taak als handhaver een maatregel of boete oplegt aan Verwerker of Sub-Verwerker en de oorzaak voor het opleggen van de maatregel of boete te wijten is aan de andere partij, dan zal die andere partij, ongeacht of de boete aan hem was opgelegd of niet, die boete en daarmee samenhangende kosten dragen.

Artikel 11 Aansprakelijkheid

11.1 Partijen zijn beide aansprakelijk voor schade en kosten als gevolg van schending van verplichtingen uit deze Sub-Verwerkersovereen komst, ongeacht of die schade gebaseerd is op de Sub-Verwerkersovereenkomst of voortvloeit uit onrechtmatige daad en ongeacht wat ter zake aansprakelijkheid in de Partnerovereenkomst is overeengekomen.

Artikel 12 Duur en beëindiging

12.1 De duur van de Sub-Verwerkersovereenkomst is gelijk aan de duur van de Partnerovereenkomst. De Sub-Verwerkersovereenkomst is niet los van die Partnerovereenkomst te beëindigen.

12.2 Bij beëindiging of ontbinding van de Partnerovereenkomst om welke reden ook, dan wel op eerste verzoek van Verwerker gedurende de looptijd van de Partnerovereenkomst, zal Sub-Verwerker zorgdragen dat, naar keuze van Verwerker:

 1. alle door een Verwerker of Verwerkingsverantwoordelijke in het kader van de Overeenkomst ter beschikking gestelde

Persoonsgegevens vernietigd worden; of

 1. alle een door Verwerker of Verwerkingsverantwoordelijke in het kader van de Overeenkomst ter beschikking gestelde

Persoonsgegevens aan Verwerker worden geretourneerd; of

 1. (iii) Verwerker en/of Gebruikers in de gelegenheid stellen om Persoonsgegevens te onttrekken of verplaatsen.

Artikel 13 Vertrouwelijkheid

13.1 Partijen zullen alle (Persoons)gegevens en overige informatie waarvan zij het vertrouwelijk karakter kennen of redelijkerwijs kunnen vermoeden en die hen in het kader van de uitvoering van de Partnerovereenkomst of Sub-Verwerkersovereenkomst ter kennis of beschikking is gekomen, geheimhouden en op geen enkele wijze openbaren of aan derden verstrekken, behalve voor zover:

 • bekendmaking en/of verstrekking van die (Persoons)gegevens en overige informatie in het kader van de uitvoering van de Partnerovereenkomst of Sub-Verwerkersovereenkomst noodzakelijk is;
 • enig dwingendrechtelijk wettelijk voorschrift of rechterlijke uitspraak Partijen tot bekendmaking en/of verstrekking van die (Persoons)gegevens of overige informatie verplicht;
 • bekendmaking en/of verstrekking van die (Persoons)gegevens en overige informatie geschiedt met voorafgaande schriftelijke toestemming van de andere Partij;
 • het informatie betreft die al rechtmatig openbaar was op een andere wijze dan door het handelen of nalaten van een der Partijen.

13.2 Partijen zullen voor hen werkzame personen (waaronder werknemers) en Onderaannemers die betrokken zijn bij de Verwerking van vertrouwelijke (Persoons)gegevens contractueel verplichten tot geheimhouding van die vertrouwelijke (Persoons)gegevens en overige informatie.

Artikel 14 Toepasselijk recht en forumkeuze

14.1 De Sub-Verwerkersovereenkomst en de uitvoering daarvan worden beheerst door Nederlands recht.

14.2 Alle geschillen, welke tussen Partijen mochten ontstaan in verband met de Sub-Verwerkersovereenkomst, zullen worden voorgelegd aan de bevoegde rechter in ‘s-Gravenhage.

Bijlage I Categorieën van Persoonsgegevens

Bij de samenwerking tussen Partijen worden een of meerdere Persoonsgegevens door Partners, ten behoeve van klanten van Verwerker, verwerkt welke in categorieën zijn ingedeeld:

 • Gebruikersgegevens: onder gebruikersgegevens wordt onder meer verstaan: naam, voornamen, voorletters, titulatuur, geslacht, geboortedatum, adres, postcode, woon-/vestigingsplaats, telefoonnummer(s), e-mailadres(sen), nationaliteit en bankrekeningnummer(s), inlognaam en wachtwoord indien gebruik wordt gemaakt van een persoonlijke digitale omgeving;
 • Verkeersgegevens: die verband houden met het gebruik van de Diensten maar die niet de inhoud van de communicatie zelf betreffen. Verkeersgegevens zijn kort samengevat gegevens die nodig zijn om bel- en internet- en televisieverkeer over een netwerk te vervoeren. In dat kader worden verkeersgegevens verwerkt en opgeslagen. Onder verkeersgegevens wordt onder meer verstaan:

(iii) Vaste en mobiele telefoniegegevens zoals de datum, het tijdstip en de duur van de verbinding, het telefoonnummer waarmee verbinding gebeld wordt en het telefoonnummer van degene met wie gebeld wordt, technische identificatiegegevens, IMSI- en IMEI-nummers, het aantal signalen dat de telefoon uitzendt, locatiegegevens die nodig zijn om belverkeer over een netwerk te vervoeren;

(iv) Internetgegevens zoals datum, het tijdstip, de duur van een internetsessie, technische identificatiegegevens (zoals gebruikersnaam en wachtwoord) e-maildienst, de applicatieserver waarmee apps verbinding maken, uw IP-adres, de route die het dataverkeer heeft afgelegd over het netwerk, datavolume, de kwaliteit van de verbinding (denk aan foutmeldingen) en locatiegegevens die nodig zijn om internetverkeer over een netwerk te vervoeren;

 • Locatiegegevens: onder locatiegegevens wordt onder meer verstaan met welke zendmast verbinding is gemaakt (bij mobiele verbindingen) en de locatie van de vaste aasluiting. Locatiegegevens geven bijvoorbeeld de locatie van mobiel of tablet aan. Om ervoor te zorgen dat er op elk moment gebruik gemaakt kan worden van de Diensten worden locatiegegevens automatisch verwerkt. Deze gegevens worden ook opgeslagen zolang wettelijk is toegestaan en zolang noodzakelijk voor de verwerkelijking van de doeleinden waar voor de locatiegegevens worden verwerkt.
 • Financiële gegevens: onder financiële gegevens worden die gegevens verstaan die nodig zijn om offertes en facturen op te kunnen stellen en af te handelen. Onder andere bankrekeningnummer en rekeninghouder vallen hieronder.

Gamma Communications Benelux B.V.

Postbus 9096  1180 MB Amstelveen

info@GammaCommunicationsBenelux.com

www.GammaCommunicationsBenelux.com